26/23C

Echipa

 
  • Gheorghe Andreea - As. cercet. drd.
  • Florescu Dan Nicolae - Membru cercet.
  • Florescu Lucian - Membru cercet.
  • Serbanescu Mircea - Membru cercet.
  • Asist. univ. dr. Streba Liliana - Director proiect