ID-155

Echipa

 
  • Sef lucrari Dr. Margaritescu Claudiu - Director proiect
  • Prof. Univ. Dr. Simionescu Cristiana Eugenia - Membru
  • Prof. Univ. Dr. Mogoanta Laurenţiu - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Ciurea Raluca - Membru
  • Drd. Stinga Alina - Membru