Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2019-2020 Admitere 2019 - Cont propriu valutar

Admitere 2019 - Cont propriu valutar programe de studii īn limba romānă

 

Rezultate selecție dosare CPV - Medicină în limba română

Rezultate selecție dosare CPV - Medicină Dentară în limba română

Rezultate selecție dosare CPV - Farmacie în limba română

 

 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII A CETĂȚENILOR DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE, PRECUM ȘI CETĂȚENI DIN STATE TERȚE,  ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

 

ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

 

 

I. Norme de organizare

 

Pentru ciclul universitar de licență, admiterea se organizează, pe cont propriu valutar, la programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul fiecărei facultăţi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Programele de studii pentru cetățeni străini, în limba română, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Moașe și Asistență Medicală (reglementată sectorial, 240 de credite – durata studiilor 4 ani)

 

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț sau al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar; concursul de admitere se realizează pe bază de dosar.

 

Pentru cetățenii membrii ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

 

Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

IICondiții de eligibilitate

 

Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe ale Uniunii Europene, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență, şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în lista de diplome acceptate;

c)  au atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

 • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară din sistemul național din România;
 • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

III. Număr locuri repartizate pe programe de studiu pe cont propriu valutar în urma procesului de selecție

 

 • Medicină (limba română): 25 de locuri;
 • Medicină Dentară (limba română): 11 locuri
 • Farmacie (limba română): 5 locuri;

 

IV. Calendarul de admitere

 

 • 19 Iulie 2019 (data intrării în Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova): încheierea perioadei de depunere a dosarelor;
 • 31 Iulie 2019publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe website-ul universităţii;
 • 1 – 8 Octombrie 2019: rezervarea locului de către candidaţii declaraţi admişi prin achitarea în avans a taxei de şcolarizare pentru o perioadă de cel puțin 9 luni; Important!Cetăţenii străini care au nevoie de viză de studii pentru a intra pe teritoriul României vor plăti taxa integrală aferentă anului academic 2019-2020
 • 1 Noiembrie 2019: încheierea perioadei de înmatriculare.

V. Taxe de procesare dosar de concurs şi de şcolarizare

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs a fost stabilită la 200 EURO.

Pentru candidaţii care deţin atestatul/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor în România sau dețin diplomă de bacalaureat obţinută în România (absolvenţi ai unui liceu din România) taxa de procesare a dosarului de concurs este de 100 EURO.

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

BANCA COMERCIALA ROMANA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Strada Oltet, Nr. 4, Craiova, Dolj, ROMANIA

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 a fost stabilită la 5.000 EURO și poate suferi modificări în cursul anilor de studii.

Taxa de școlarizare trebuie plătită în avans pe o perioadă de cel puțin 9 luni.

 

VI. Înscrierea la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au absolvit anul pregătitor de limba română

 

Dosarele de candidatură se transmit direct către Registratura Universității, numai prin poştă (Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, 200349, Craiova, Dolj, România).

 

Dosarele nu se depun personal.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cererea de înscriere

2. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru candidații țărilor non-europene în 2 exemplare, completată la toate rubricile

3. Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului

4. Curriculum vitae (Europass)

5. Eseu motivațional de maxim 400 de cuvinte în care candidatul își va prezenta interesul personal și profesional cu privire la domeniul de studiu ales; eseul este obligatoriu și constituie un criteriu important de selecție. Editarea eseului se va realiza la computer, utilizând fontul Times New Roman de 12, spațiat la 1,5 rânduri și va fi obligatoriu datat și semnat de către candidat

6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, nivel minim B2, eliberat de o instituţie acreditată

7. Diploma de Bacalaureat (legalizată cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) - copie şi 3 traduceri legalizate – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia)  

 

Verifica aici >> Lista diplomelor acceptate pentru înscrierea la studii

 

Important! Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2019-2020, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care să fie specificată media finală a examenului de Bacalaureat, materile promovate, respective notele şi durata de valabilitate a adeverinţei. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată.

 

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 

1.    supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

2.    scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

8. Alte documente relevante pentru selecție (exemplu: certificat de voluntariat)

9. Foile matricole aferente studiilor efectuate – copie şi 3 traduceri legalizate pentru fiecare an de studii

10. Certificatul de naștere – copie şi 3 traduceri legalizate

11. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de Acceptare la Studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

12. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

13. 6 fotografii tip pașaport

14. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului

15Fișa de verificare semnată de către candidat care să cuprindă toate documentele din dosar

16. *** Doar pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţări non-europene sau pentru cetăţenii români care au şi altă cetăţenie - se va depune o declaraţie notarială în care se va specificacă au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-16 sunt obligatorii!

 

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare după data de 19 iulie 2019!

 

Dosarele din care lipsesc documente solicitate de către universitate nu vor fi procesate fiind automat respinse!

 

 

VII. Continuarea studiilor la UMFCV după finalizarea anului pregătitor de limba română

 

În atenţia cetățenilor străini care au finalizat anul pregătitor pentru dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România agreate de Ministerul Educației Naționale și doresc continuarea studiilor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

 

Data finală pentru depunerea dosarelor este 19 Iulie 2019!

 

Dosarele de candidatură se transmit direct către Registratura Universității, numai prin poştă (Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, 200349, Craiova, Dolj, România).

 

Dosarele nu se depun personal.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cererea de înscriere 

2. Copie Scrisoare de Acceptare pentru anul pregătitor pentru studii medicale

3. Adeverinţă/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru studii medicale

4. Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului

5. Curriculum vitae (Europass)

6. Eseu motivațional de maxim 400 de cuvinte în care candidatul își va prezenta interesul personal și profesional cu privire la domeniul de studiu ales; eseul este obligatoriu și constituie un criteriu important de selecție. Editarea eseului se va realiza la computer, utilizând fontul Times New Roman de 12, spațiat la 1,5 rânduri și va fi obligatoriu datat și semnat de către candidat 

7. Diploma de Bacalaureat (legalizată cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) - copie şi 2 traduceri legalizate – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia)

 

Verifica aici >> Lista diplomelor acceptate pentru înscrierea la studii

 

Important! Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2019-2020, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care să fie specificată media finală a examenului de Bacalaureat, materile promovate, respective notele şi durata de valabilitate a adeverinţei. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată.

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

1.    supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

2.    scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

8. Alte documente relevante pentru selecție (exemplu: certificat de voluntariat)

9. Foile matricole aferente studiilor efectuate – copie şi 2 traduceri legalizate pentru fiecare an de studiu

10. Certificatul de naștere – copie şi 2 traduceri legalizate;

11. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de Acceptare la Studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

12. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

13. 4 fotografii tip pașaport

14. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului

15. Fișa de verificare semnată de către candidat care să cuprindă toate documentele din dosar

16. *** Doar pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţări non-europene sau pentru cetăţenii români care au şi altă cetăţenie - se va depune o declaraţie notarială în care se va specificacă au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-16 sunt obligatorii!

 

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare după data de 19 iulie 2019!

 

Dosarele din care lipsesc documente solicitate de către universitate nu vor fi procesate fiind automat respinse!

 

VIII. Procesul de selecție

 

VIII.1. Analiza dosarelor de concurs se va realiza după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, 19 Iulie 2019, de catre Comisia de admitere.

VIII.2. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat în tabelul de mai jos privind criteriile de selecție.

VIII.3. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoştiinţelor generale de anatomia şi fiziologia omului.

 

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de catre MEN pentru inscrierea la studii universitare de licenta (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maxima

 

Sustinerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

5 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activitati extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedita (Crucea Rosie, experienta profesionala in domenii conexe medicine, etc.)

 

5 p fiecare actiune

 

Maxim 10 p

Eseu motivaţional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

35 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 

Comunicarea rezultatelor după analiza dosarelor de concurs se va face pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (www.umfcv.ro)

 

IX. Toți candidații declaraţi admişi după finalizarea procesului de selecţie trebuie să se prezinte la secretariatul universităţii cu actul de studiu (diploma de bacalaureat/adeverinţa  sau echivalentul acesteia ) în original, cu apostilă de la Haga (pentru cetăţenii statelor semnatare ale convenţiei de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului), pentru înmatricularea definitivă.

 

Înmatricularea definitivă se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare/atestatului de recunoaştere de la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

 

Contact:  admission2017@umfcv.ro