Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Admitere cetateni straini 2016 - 2017

Admitere cetateni straini 2016 - 2017

 REZULTATELE SELECTIEI DE DOSARE SE OBTIN ACCESAND

 www.umfcv.ro/rezultate-selectie

 

 Perioada de depunere a dosarelor

pentru cetatenii statelor din afara Uniunii Europene

este incheiata!

Nu se mai primesc dosare pentru anul universitar

2016 - 2017

 

Metodologia și cifra de școlarizare privind primirea la studii a cetățenilor străini din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene, precum şi cetățeni din statele terțe,

în cadrul programelor de studiu oferite de

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

pentru anul universitar 2016 - 2017.

 

I. Condiții de eligibilitate

Pot accede în sistemul național de învățământ persoanele din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene, precum şi cetățeni din statele terțe UE care:

 au documente care atestă cetățenia statului de proveniență şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

 au acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență;

 şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.


II. Număr locuri repartizate pe programe de studiu pe cont propriu valutar în urma procesului de selecție:

 Medicină (limba de predare limba română) – 0 locuri (0 destinate cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene; 0 locuri pentru cetățeni din state terțe UE);

 Medicină (limba de predare limba engleză) – 50 locuri (35 destinate cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene; 15 pentru cetățeni din state terțe UE);

 Farmacie (limba de predare limba română) – 0 locuri (0 destinate cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene; 0 locuri pentru cetățeni din state terțe UE);

 Farmacie (limba de predare limba engleză) – 30 locuri (20 destinate cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene; 10 locuri pentru cetățeni din state terțe UE)

 Medicina Dentara (limba de predare limba română) – 0 locuri (0 destinate cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației Elvețiene; 0 locuri pentru cetățeni din state terțe UE)

 

III. Calendarul concursului de admitere

Calendarul admiterii la studii pe cont propriu valutar la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova pentru anul universitar 2016 - 2017:

 4 aprilie 2016 - deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;

 25 iulie 2016 - încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

 01 august 2016 - publicarea rezultatelor preselecției candidaților pe website-ul universității;

 01 - 08 septembrie 2016 - rezervarea locului de către candidați prin achitarea a jumătate din taxa de școlarizare aferentă programului de studiu pentru care au optat;

 26 / 28 septembrie 2016 – testul de limbă.

 

IV. Înscrierea la concursul de admitere

Dosarele de candidatura se transmit către Registratura Universității numai prin poştă.

Dosarele nu se depun personal.

Dosarul de candidatura trebuie sa conțină următoarele documente:


Lista diplomelor acceptate pentru inscrierea la studii 

01.07.2016

 

1. Application form 2016 - 2017.pdf

2. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor din afara Uniunii Europene ; 2 exemplare

    Cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii (recunoastere studii preuniversitare) pentru cetatenii europeni.pdf 2 exemplare

3. Europass CV;

4. Scrisoare de intenție;

5. Certificat competenţă lingvistică;

6. Scrisoare recomandare de la liceul absolvit;

7. Tabelul completat privind criteriile de selecție;

8. Alte documente* relevante pentru selecție;

9. Actul de studii - copie şi 3 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

10. Foile matricole – copie şi 3 traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;

11. Certificatul de naștere – copie şi 3 traduceri legalizate;

12. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

13. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

14. 4 fotografii tip pașaport;

15. Declarație (numai de la cetățenii romani cu domiciliul în tari non europene) prin care doresc sa studieze la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata de notar);

16. Declarație pe proprie răspundere de la cetățenii români care au şi alta cetățenie, că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicina şi Farmacie din Craiova;

17. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului;

18. Fisa de verificare care sa cuprinda toate documentele din dosar.pdf

* Toate documentele justificative pentru punctajele acordate la autoevaluarea candidaţilor, dacă este cazul.

 

FOARTE IMPORTANT!


TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE LA PUNCTELE 1-18 SUNT OBLIGATORII!

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare

după data de 25 iulie 2016!

Dosarele din care lipsesc documentele obligatorii solicitate de universitate sunt automat respinse!

  

Taxa de procesare a dosarului este de 100 de Euro, nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

ROMANIAN COMMERCIAL BANK CRAIOVA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Oltet Street, No. 4, Craiova, ROMANIA


V. Procesul de selecție

V.1. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat. În acest scop candidații vor completa şi depune la dosar tabelul de mai jos privind criteriile de selecție. Departajarea candidaților cu același punctaj se face în funcție de notele obținute la examenul de finalizare a studiilor liceale.

V.2. Toți candidații selectați trebuie sa participe la testul de limbă, organizat la sfârșitul lunii septembrie (luni 26 septembrie 2016 sau miercuri 28 septembrie 2016), în funcție de programul de studiu selectat. Testul va fi notat cu admis / respins.

V.3. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoştiinţelor generale de anatomia şi fiziologia omului.

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

AUTOEVALUARE

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de catre MEN pentru inscrierea la studii universitare de licenta (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30 p

 

Sustinerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

10 puncte pentru fiecare proba

 

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

30 p

5 p

 

Certificat recunoscut international / act echivalent care certifica cunoasterea limbii programului de studiu ales

10 p

 

Dovada unei activitati extracurriculare:

-          activitate de voluntariat dovedita (Crucea Rosie, experienta profesionala in domenii conexe medicine, etc.)

Maxim 20 p

10 p fiecare actiune

 

 

 

VI. Toți candidații declaraţi admişi după finalizarea procesului de selecţie trebuie să se prezinte la secretariatul universităţii cu actul de studiu (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia) în original, cu apostilă de la Haga (pentru cetăţenii statelor semnatare ale convenţiei de la Haga), pentru înmatricularea definitivă.

 

Contact:  admission2016@umfcv.ro