Acasa Universitate Admitere Dosar inscriere

Acte necesare inscriere admitere 2019

Dosarul pentru înscrierea la concursul de admitere - sesiunea iulie 2019, trebuie sa conţină urmatoarele acte care figureaza in perioada inscrierilor pe site-ul institutiei (valabil şi pentru cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut diploma de bacalaureat în România):

 a) cerere de înscriere conform tipizatului distribuit de secretariatul organizat pentru înscriere sau folosind formularul Fişă înscriere admitere iulie 2019.

- Pentru programul de studii Medicină  secretariatul pentru înscriere este organizat în Sala Bibliotecă parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 2. 

- Pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultăţii de Medicină Dentară parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 2.

- Pentru programul de studii Farmacie secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultăţii de Farmacie parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 2.

- Pentru programele de studii Asistenţă Medicală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultății de Moașe și Asistență Medicală - Corp C Bdul. 1 Mai nr. 66.

Perioada de inscriere: 15-21 iulie 2019, zilnic (inclusiv sâmbăta şi duminica) între orele 10.00-14.00.

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (însoţită de Foaia matricolă) în original sau copie legalizată/copie certificată conform cu originalul de personalul cu atribuţii în acest sens, însoţită de o adeverinţă din care rezultă că originalul se află în păstrare la instituţia emitentă a adeverinţei precum şi faptul că a fost sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Candidaţii care au fost admişi la o altă facultate/program de studii în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2019, pot prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de o adeverinţă în care se va menţiona facultatea/programul de studii la care a fost admis şi condiţiile de studiu (bugetat/cu taxă), cu obligativitatea de a depune diploma de bacalaureat în original în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Nedepunerea originalului în termenul precizat anterior duce la trecerea candidatului declarat admis, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip în care se menţionează atât media generală de bacalaureat cât şi media generală a anilor de studii, urmând a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii până la data de 30 septembrie 2019.

c) certificatul de naştere, în copie legalizată/copie certificată conform cu originalul de personalul cu atribuţii în acest sens (şi a celui de căsătorie dacă este cazul);
d) copie a buletinului sau cărţii de identitate;
e) adeverinţă medicală tip care se obține de la medicul de familie specificându-se faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice şi rezultatul testului VDRL care se obţine de la laboratorul de analize.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională, sau adeverinte de la medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare.

f) trei fotografii tip buletin de identitate;

g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (promovat fara credite restante la finele sesiunii de examene din iunie-iulie 2019) eliberată de decanatul facultăţii, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau autentificată de secretariatul facultăţii deţinătoare(face exceptie de la calculul creditelor restante, practica de vara din anul universitar respectiv) - necesară numai pentru candidaţii studenţi la acelaşi program de studiu unde susţin concursul de admitere;

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii, în original sau copie legalizată/copie certificată conform cu originalul de personalul cu atribuţii în acest sens (dacă este înscris și la alt program de studiu), în vederea susţinerii concursului de admitere pentru ocuparea unui loc bugetat sau cu taxă, însoţită de o adeverinţă emisă de secretariatul universităţii/facultăţii absolvite din care să reiasă forma financiară pentru toţi anii de studii efectuaţi la programul de studii absolvit anterior;

i) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate/copii certificate conform cu originalul de personalul cu atribuţii în acest sens,  după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi copiii personalului didactic, indiferent de instituţia de învăţământ de stat, alte acte prevăzute de regulament pentru scutirea achitării taxei de înscriere);

j) chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 250 RON;
k) dosar plic.
 
Candidatul poate fi înscris la concursul de admitere şi de altă persoană în baza unei procuri notariale speciale.

 

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.
 

Cetăţenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Aceştia vor depune următoarele documente în perioadele de înscriere stabilite cetăţenilor români:

a) cerere de înscriere - conform tipizatului distribuit de secretariat;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în original și traducere legalizată în limba româna sau într-o limba de circulaţie internaţională;

c) certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

d) certificatul de naștere în traducere legalizată în limba română;

e) copie de pe pașaport sau alt act de identitate;

f) aprobarea scrisă a Ministerului Educaţiei Naționale emisă de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în care este specificat dreptul candidatului de a urma studii universitare la U.M.F. din Craiova;

g) adeverinţă medicală tip care să atesteste faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice şi rezultatul testului VDRL care se obţine de la laboratorul de analize;

h) diplomele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga (numai pentru cetățenii din statele UE, SEE și Confederația Elvețiană);

i) diplomele de studii sau echivalentele acestora – traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internațională - vizate de reprezentanţa diplomatică a României din ţara emitentă, pentru candidaţii străini proveniţi din state care nu au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961;

j) trei fotografii tip buletin de identitate;

k) chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 250 RON;
l) dosar plic.
 
După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc liste nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea rectorului, la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe, precizându-se:
- facultatea, forma de învăţământ, program studii,
- repartizarea candidaţilor pe sălile de concurs.
 
Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe aceste liste se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea Preşedintelui de Comisie. Dacă listele au fost înscrise la calculator, aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.