Admitere Masterat

Ciclul II – Admiterea la studii universitare de master a cetățenilor

din state terțe

    -   Informații generale -  

 

Cetățenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, dacă:

a) au documente care atestă cetățenia statului respectiv;

b) sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia.

 

Dosarul de candidatură conține următoarele:

a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie după pașaport;

d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile;

e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

g) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;

i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

NB: Dosarele se transmit în dublu exemplar la Registratura UMF din Craiova:

Str. Petru Rares Nr. 2, 200349 Craiova

 

Procedura de admitere, aplicată candidaților se desfășoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează;

b) instituțiile de învățământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, și comunică MEN – DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

c) lista candidaților va fi transmisă MEN;

d) lista va fi însoțită de o copie a dosarului candidatului

e) numărul de dosare transmise trebuie sa se încadreze în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat de ARACIS;

f) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;

g) Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document, necesar și obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetățenilor străini;

h) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice.

i) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN

j) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

Studiile universitare de master se derulează pe o perioadă de 1 - 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii și obţinerea unei diplome de master.