Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2019-2020 Admitere Specializari Medicale (rezidentiat) 2019 2020

Admitere Specializari Medicale (rezidentiat) 2019 2020

 

Admitere specializari medicale (rezidentiat) 2019

 Calendarul privind depunerea dosarelor pentru inscrierea la studii postuniversitare de specializare a cetatenilor straini din state terțe

 

  14 octombrie 2019: deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;

                                                                                       prelungire perioada

           15 noiembrie 2019: încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

 

 

Locuri

 

Medicină (limba de predare limba română) CPV - 10 locuri;

Medicină Dentară (limba de predare limba română) CPV - 5 locuri

Farmacie (limba de predare limba română) CPV - 2 loc

 

Dosarele de candidatură se transmit către Registratura Universității numai prin poştă.

 

 

Acte necesare dosar:

 

1.    Fişa/cerere de înscriere + cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii +acord date personale (2 ex)

2.  Avizul coordonatorului de program de rezidenţiat privind primirea la studii;

3.  Europass CV;

4.  Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

5.  Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

6.  Copie după pașaport;

7.  Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

8. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată

de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

9.  Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

10. Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

11. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;

12. Rezultatul testului de cunoștințe lingvistice pentru cetățenii străini, absolvenți cu diplomă de licență, în profil medico- farmaceutic uman, obținută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România;

13. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

14.  4 fotografii tip paşaport;

15. Declaraţie (de la cetăţenii români cu domiciliul in străinătate şi cu dublă cetăţenie) prin care aceștia declară că îşi cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini (terţi) la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata  de notar);

   Documentele de mai sus se transmit la registratura instituției din strada Petru Rareș nr. 2, 200349, Craiova, România, în 2 exemplare!

 

 *

·      pentru statele care sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;

·      pentru statele care NU sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

·      supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

scutirea de apostilare supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. (Lista statelor pentru care se solicită/nu se solicită apostilarea sau supralegalizarea)

 

Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman la instituţii de învăţământ superior acreditate din România vor prezenta la dosar doar copii legalizate ale actelor de studii solicitate mai sus.

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-15 sunt obligatorii (după caz)!

Nu se mai primesc dosare sau completări la dosare după data de 20 decembrie 2018!

Dosarele din care lipsesc documentele obligatorii solicitate de universitate sunt automat respinse!

 

 

Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România, pot susține, la cerere, cu aprobarea universității, examene de diferență, în vederea completării studiilor.

Examenele de diferență vor fi susținute în Comisii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat, în cadrul cărora ființează facultăți de profil medico-farmaceutic.

 

Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o Adeverință emisă de universitatea în cauză și nu va conduce la obținerea unei diplome.

 

 Analiza dosarelor de concurs se va realiza după încheierea perioadei de depunere a dosarelor de o comisie numită de Senatul UMFCV.


Comunicarea rezultatelor după analiza dosarelor de concurs se va face pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (www.umfcv.ro).


Clasificarea candidaților se va face ținând cont de media anilor de studiu și media obținută la examenul de licență.

 

Absolvenții programelor de studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman cu predare în limbi străine,  vor participa obligatoriu la un interviu privind verificarea cunoștințelor de limba română. 

                       

Înmatricularea se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

 

Important!

Taxa de procesare a dosarului de admitere a fost stabilită la 250 EURO;

Taxa de procesare a dosarului de admitere este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

ROMANIAN COMMERCIAL BANK CRAIOVA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Oltet Street, No. 4, Craiova, ROMANIA

 

Taxa de şcolarizare este de 5000 EURO/an.

Primul an se achita integral iar pentru următorii ani de pregătire taxa se achită semestrial.

Toate stagiile de pregătire se desfășoară conform curriculei specializării alese numai în limba română.

      Cetățenii statelor Uniunii Europene sunt obligați să susțină examenul național de intrare în rezidențiat - sesiunea noiembrie a a.c. iar informațiile prezente mai sus nu le sunt adresate