Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2019-2020 Admitere studii universitare de doctorat 2019 2020

Admitere studii universitare de doctorat 2019 2020

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 ADMITERE 2019 - 2020

 

Informatii privind depunerea dosarului pentru obtinerea Scrisorii de Accptare la studii/ Atestatului de recunoaste pentru inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova in anul universitar 2019/2020

 

Perioadă depuneri dosare :     13 mai - 12 iulie 2019

 

 

Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, dacă:

a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;

b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

 

Actele necesare la dosar pentru cetăţenii statelor terţe sunt următoarele:

 

1.  Fişa/cerere de înscriere; (download)

2.  Cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii (download)

3.  Acordul conducătorului de doctorat privind primirea la studii;

4.  Europass CV; (click)

5.  Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

6.  Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

7.  Copie după pașaport;

8. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

9. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificatăde către autoritățile de resort din țara emitentă; *

10. Copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

11. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

12. Foile matricole/suplimentul la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

13. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;

14. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

15. 4 fotografii tip pasaport;

16. Declaratie (de la cetatenii români cu domiciliul in străinătate) prin care aceștia declară că îsi cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze ca cetațeni străini la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata  de notar);

17. Chitanta taxa procesare 250 Euro **

 

     Dosarul cuprinzând documentele de mai sus se transmit la registratura instituției din strada Petru Rareș nr. 2, 200349, Craiova, România.

 

Actele necesare dosar pentru cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt următoarele:

 

1. Fişa/cerere de înscriere; (download)

2. Cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-doctorat 2019.doc (download)

3. Acordul conducătorului de doctorat privind primirea la studii;

4. Europass CV; (click)

5. Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

6. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

7. Copie după pașaport;

8. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

9. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificatăde către autoritățile de resort din țara emitentă; *

10. Copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

11.  Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

12. Foile matricole/suplimentul la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

13. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;

14. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

15.  4 fotografii tip pasaport;

16. Declaratie (de la cetatenii români cu domiciliul in străinătate) prin care aceștia declară că îsi cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze ca cetațeni străini la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata  de notar);

17. Chitante plata evaluare 50 lei * + taxa procesare 250 Euro**

 

  *                              Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

 

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  

 

Dosarul cuprinzând documentele de mai sus se transmit la registratura instituției din strada Petru Rareș nr. 2, 200349, Craiova, România.

 

*

·      pentru statele care sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;

·      pentru statele care NU sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

·   supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

scutirea de apostilare supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. (Lista statelor pentru care se solicită/nu se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

 

Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman la instituţii de învăţământ superior acreditate din România vor prezenta la dosar doar copii legalizate ale actelor de studii solicitate mai sus.

 

Înmatricularea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea concursului organizat de I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova, prin Şcoala Doctorală.

 

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

 

 Durata programului de studii universitare de doctorat în învăţământul superior medical este de maximum 4 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei de doctorat, în vederea dobândirii titlului ştiinţific de doctor.

 

 

Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

 

**

Taxa de procesare a dosarului de admitere a fost stabilită la 250 EURO;

Taxa de procesare a dosarului de admitere este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

ROMANIAN COMMERCIAL BANK CRAIOVA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Oltet Street, No. 4, Craiova, ROMANIA

 

 

 

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     400  euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                      5000 euro/an

- taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

          - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate:  5000 euro/an

          - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                           400 euro/lună

              în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                 1000 euro

 

 

Pentru informatii complete privind desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat va rugam sa accesati urmatorul link:

                http://www.umfcv.ro/concurs-admitere-sesiunea-septembrie-2019