Acasa Universitate Doctorate Admitere 2017

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2017

  CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII

Perioada înscrierilor:                                                 ......    septembrie 2017

Perioada desfăşurării concursului de admitere:            ......    septembrie 2017

 

Examinarea pentru competenta lingvistică*:

               

Limba engleză:   ...09.2017     

Limba franceză:   ...09.2017      

 

            Pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în alte date decât cea prevăzută, vă rugăm să contactaţi secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.

*) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

 

Taxă înscriere concurs admitere: ....  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

Taxă examinare competentă lingvistică: ..... lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

   

Cifră şcolarizare an universitar 2016 - 2017

 

DOMENIUL

Granturi de studii

finanţate de la buget

Locuri cu taxă

MEDICINĂ

 

 

MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

FARMACIE

 

 

 

Cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă: ... lei

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

  

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2017.pdf)

II.  Fişă tip de înscriere  (formular tipizat - Fisa tip inscriere 2017.pdf)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.