Acasa Universitate Doctorate Admitere 2017

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2017

   

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                             11 - 21 septembrie 2017    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:            22 - 29 septembrie 2017

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                             15 mai - 14 iulie 2017

*) pentru cetăţenii străini

 

Examinarea pentru competenta lingvistică**:

Limba engleză:    21.09.2017     

Limba franceză:   21.09.2017      

 

            Pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în alte date decât cea prevăzută, vă rugăm să contactaţi secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Cifră şcolarizare an universitar 2017 - 2018, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă,

cu bursă

Număr locuri cu frecvenţă

/ cu frecvenţă redusă,

fără bursă

Număr locuri cu frecvenţă

/ cu frecvenţă redusă,

cu taxă

MEDICINĂ

10

10

70

MEDICINĂ DENTARĂ

1

1

15

FARMACIE

1

1

5

TOTAL:

12

12

90

 

Cifră şcolarizare an universitar 2017 - 2018, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

2

MEDICINĂ - Limba engleză

1

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română

1

FARMACIE - Limba română

1

Total

5

 

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

- taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

 

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă:      8000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                                             500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                 250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                      400 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                      5000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         400 euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                           1000 euro

 

 Program înscrieri:

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Înscrierile se fac la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

  

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2017.pdf)

II.  Fişă tip de înscriere  (formular tipizat - Fisa tip inscriere 2017.pdf)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.