Acasa Universitate Doctorate Admitere 2020

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2020

  CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                          ... - ... septembrie 2020    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     ... - ... septembrie 2020

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                           01.06 - 10.07 2020

*) pentru cetăţenii străini

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

Cifră şcolarizare an universitar 2020 - 2021, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri

(granturi) bugetate

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

 

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

 

 


 

 

          

 

           

 

MEDICINĂ

DENTARĂ

 

FARMACIE

 

TOTAL:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2020 - 2021, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 

MEDICINĂ - Limba engleză

 

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română

 

FARMACIE - Limba română

 

Total

 

     

  

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: ...  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: ... lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

 

PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: ... lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                                                        ... lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                ... euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     ... euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     ... euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: ... euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         ... euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               ... euro

  

Program înscrieri:

 

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Înscrierile se fac la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat )

II.  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) 

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

 

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.