Research strategy

Research strategy

STRATEGY for the organisation and conduct of scientific research 2008-2011 

UMF Craiova Research Strategy 2008-2011 (pdf)

 

According to the University Charter, the University of Medicine and Pharmacy of Craiova is an institution of higher education and scientific research..            

 

I. Organisation of scientific research

 

1. In the University of Medicine and Pharmacy of Craiova the activity of scientific research-development-innovation, design, consultancy and expertise, hereinafter referred to as research activity, is carried out in accordance with the provisions contained in: Law no. 84 / 1995, supplemented and republished (Education Law); OG 57 / 2002, approved by Law no. 324 / 2003 on scientific research and technological development; Law no. 319 / 2003 on the status of research staff; Law no. 123 / 1997 on the status of teaching staff; Charter of the University of Medicine and Pharmacy of Craiova.

2. The Rector, the Vice-Rector for Academic Management and Scientific Research, the Scientific Council of the UMFCV Senate (CSS), the Deans, the Vice-Deans and the Scientific Secretaries are the structures with responsibility in the field of scientific research activities in the university.

3. Scientific research is an essential component of the work of university teachers and can be carried out:
a) in all forms:
- research under contract with the Ministry of Education, Research and Youth and other national or international institutions and bodies;
- individual research reported in departments;
- the provision of services that make the most of both the university's existing material base and the professional competence of the teaching staff;
- publications (articles, treatises and monographs);
- doctoral training reports.
b) at all levels:            
- basic/experimental research;            
- clinical/applied research;            
- research for medical-pharmaceutical technological development;            
- biological and educational research;            
- design of products, production systems, technologies and procedures, medical-pharmaceutical and laboratory services;
- consultancy, technical assistance, project verification and expertise in the medical-pharmaceutical and bio-humanist field;

 

The overall research objectives are:
a) to contribute, through the research activity of members of the university community, to the enrichment of universal cultural heritage and bio-humanistic knowledge;           
b) to actively enrich the level of knowledge in the medical-pharmaceutical field and health education processes and techniques;            
c) to develop benchmark research activities in the areas mentioned, compatible and comparable with national and international scientific research programmes;            
d) to promote quality and excellence in research, creativity, interdisciplinarity, competitiveness, cooperation, effective management, ethics and deontology in all research activities and at all levels; 
e) to disseminate and exploit the results of scientific research obtained, to promote inventive activities;
f) to stimulate extra-budgetary funding of scientific research, design, expertise and consultancy activities through contracts with economic operators, other institutions and organisations;           
g) to facilitate the acquisition of the necessary scientific research skills by students through their material and spiritual co-interest            
h) to develop and modernise its research, assistance and micro-production units, teaching and experimental bases.

 

4.Research activity in UMFCV is carried out: individually; in research groups; at the level of the chair/department and discipline, in research centres (subordinated to the chair/department, faculty or university), in continuing professional training centres (subordinated to the doctoral/master's/EMC department), in the Medical Education Centre (in the fundamental and special didactic-pedagogical field).

5. Faculties that have an adequate material base and manage to obtain sufficient research contracts on a regular basis may set up research departments in which, in addition to teaching staff, scientific researchers or auxiliary staff employed on fixed-term contracts or civil agreements work.

6. Departamentele de cercetare nu au personalitate juridică, se înfiinţează cu aprobarea Senatului Universităţii şi funcţionează pe bază de autofinanţare, regulament şi schemă de personal proprii.

7. Activitatea în cadrul departamentului de cercetare este coordonată de un director (având gradul didactic de conferenţiar sau profesor).

8. Cercetarea ştiinţifică din planul intern are ca beneficiar UMF din Craiova şi se desfăşoară pe baza planurilor de cercetare elaborate la nivelul catedrelor, având ca scop rezolvarea acelor teme care fac parte din tematica prioritară de cercetare şi acoperirea obligaţiilor de cercetare ştiinţifică din normele cadrelor didactice, dar nu şi-au găsit surse de finanţare.

9. Colectivele de cercetare din cadrul catedrelor sau departamentelor sunt constituite din personal didactic, cercetători ştiinţifici, studenţi şi, în unele cazuri, personal auxiliar pentru cercetare.

10. Centrele de cercetare ştiinţifică se organizează ca structuri fără personalitatea juridică, în jurul unui program de cercetare competitiv care satisface criterii generale precum: tradiţie, relevanţă, impact la frontiera cercetării ştiinţifice tehnologice din domeniul respectiv, contribuţie semnificativă la extinderea cunoaşterii, raţionalizări tehnice, economice, administrative în contexte naţionale sau internaţionale.

11. Centrele de cercetare ştiinţifică se înfiinţează conform Metodologiei UMF Craiova, prin hotărârea Senatului Universităţii şi se acreditează de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare.

12. Centrele de cercetare ştiinţifică sunt coordonate de un director şi au un statut clar elaborate, respective structuri de conducere şi membrii. Membrii unui centru de cercetare nu pot face parte din mai multe centre de cercetare.

 

 

II. Resursele materiale

 

13. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, având calitatea de persoană juridică, asigură toate facilităţile de ordin tehnic, economic şi juridic pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţii de cercetare ştiinţifică.

14. Cercetarea ştiinţifică beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de informare şi documentare a Bibliotecii din Universitate.

15. Baza materială (aparatură, echipamente, instalaţii şi spaţii) necesară desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică este constituită din:    
- baza materială utilizată în activitatea didactică, fără să afecteze desfăşurarea acesteia, folosită în special pentru desăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică din planul intern;    
- baza materială destinată exclusiv activităţii de cercetare ştiinţifică achiziţionată din contractele de cercetare sau sponsorizări în acest sens;    
- baza materială cu destinaţie mixtă (didactic şi cercetare) achiziţionată atât din contracte de cercetare ştiinţifică cât şi de la buget.                   


III. Finanţarea

 

16. . Sursele de finanţare  a activităţilor de cercetare sunt:
- fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare (PNCDI II) atribuite în sistem de competiţie, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub formă de granturi încheiate cu MEdCT, CNCSIS, Academia Română, Academia de Ştiinţe Medicale etc.;
- contracte de cercetare internaţionale (granturi prin competiţie cu finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, activităţi de cercetare în parteneriate susţinute de instituţii de cercetare, universităţi, firme şi companii medico-farmaceutice şi biologice străine);
- venituri provenite din consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică; servicii de diagnostic - Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării;
- sponsorizări;            
- comenzi ferme.

17. Cheltuielile pentru energia electrică, termică, telefoane, fax etc. Sunt suportate:
- de la buget în cazul cercetării ştiinţifice din planul intern;
- din regia prevăzută în devizele contractelor de cercetare ştiinţifică (contracte încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, CNCSIS, CNMP, alte autorităţi contractante sau unităţi economice).                    

 

IV. Obiective 2008-2011

 

Într-o perioadă de importanţă majoră, care va sta la baza direcţiilor de cercetare pe termen mediu şi lung, în domeniul cercetării ştiinţifice se propun urmatoarele directii şi obiective specifice:

 • Reorganizarea Consiliului Ştiinţific al Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi a structurilor echivalente de la nivelul facultăţilor; adecvarea activităţilor acestora cu prevederile programelor naţionale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi a viziunii europene pentru crearea unui spaţiu european al cercetării în acest domeniu.
 • Redefinirea obiectivelor şi strategiilor actualelor structuri instituţionale de promovare şi organizare a cercetării ştiinţifice (Biroul de Granturi, Biroul de Informatică, Comunicaţii şi Statistică, etc.).
  • Vor fi încurajate cooperarea intra- şi inter-instituţională locală, naţională şi internaţională, inclusiv printr-o politică transparentă de alocare a suportului material din resurse proprii pentru proiectele cu şanse reale de ancorare/aliniere la alte programe.
  • Aceleaşi departamente vor asigura actualizarea permanentă şi precisă a componentei de cercetare ştiinţifică din web-site-ul universităţii, în limba română şi engleză.
  • Aceste acţiuni vor avea la bază valorificarea mediului IT creat şi actualizat permanent (high-speed Internet şi Intranet, acces la baze de date internaţionale, crearea de portaluri dedicate cercetării, etc.).
 • Dezvoltarea infrastructurii şi a mijloacelor de cercetare printr-o politică pragmatică de investiţii în aparatură şi echipamente, respectiv prin susţinerea proiectelor mari de investiţii in infrastructura publică.
  • Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de cercetare se va face printr-o politică pragmatică, transparentă de investiţii, bazată pe proiecte clare, bine argumentate şi compatibile cu programele de cercetare instituţionale.
  • Va fi derulat proiectul major de infrastructură de cercetare câştigat prin Programul POSCCE-A2-O2.2.1-2007 + Capacitati-I-2007-2, cu acronimul TARGET: CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI STUDII MOLECULARE.
  • Vor fi finalizate programele actuale de infrastructură derulate prin Programul Capacităţi: Platforma Interdisciplinara de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice Avansate - Platform of Interdisciplinary Research in Advanced MicroEndoscopy Imaging Devices (PYRAMID).
  • Va fi finalizată dezvoltarea unei biobaze de înalt nivel tehnic, inclusiv prin asigurarea dotării la cele mai înalte standarde, prin accesarea altor fonduri infrastructurale sau chiar din venituri proprii.
 • Crearea de noi centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinare şi transdisciplinare, care să pună în valoare potenţialul uman şi tehnologic al instituţiei, sporind şansele finanţării proiectelor de granturi, dar şi depunerea documentaţiei pentru obţinerea statutului de excelenţă al centrelor de cercetare existente. Politica de dezvoltare a noi centre de cercetare va fi activă şi raţională, bazată pe potenţialul uman şi tehnic, pe analize temeinice şi obiective a proiectelor depuse de catedre şi discipline.
 • Organizarea la Craiova a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi a celor cu participare internaţională sub auspiciile diverselor societăţi profesionale şi încurajarea cadrelor didactice să acceadă în structurile de conducere ale acestor asociaţii profesionale.
 • înfiinţarea de workshop-uri şi şcoli de vară organizate la Craiova, avându-se în vedere baza materială existentă, concentrată în campusul universitar: spaţii de cazare, masă şi diverse activităţi educaţionale (Aula Magna).
 • Creşterea vizibilităţii revistei Craiova Medicală concomitent cu încadrarea acesteia în categoria B de recunoaştere de către CNCSIS.
 • Facilitarea cooperării în domeniul cercetării între studenţi, medici tineri şi cadre didactice cu experienţă, dar şi ameliorarea şi amplificarea colaborării şi a procesului de comunicare în cadrul proiectelor de cercetare a cadrelor didactice din disciplinele fundamentale şi respectiv clinice-aplicative.
 • Dezvoltarea resurselor de informare internă privitoare la participarea la competiţii naţionale şi internaţionale (FP7), prin ameliorarea comunicării cu reprezentanţii naţionali ai ai programului PC7 Sănătate;
 • Creşterea cu minim 25% anual a numărului de articole publicate în reviste cotate ISI şi/sau Medline, cu favorizarea şi susţinerea prin toate mijloacele a colectivelor de cercetare care vizează reviste cu factor de impact mare. Consecinţa directă va fi creşterea pe termen mediu şi lung a numărului de citări, evaluate fie prin sistemul ISI Thompson (Web of Science), fie prin sistemul Google Scholar (care permite calculul şi evaluarea indexului h).
 • Mărirea numărului de departamente şi laboratoare care pot să efectueze servicii către terţi (inclusiv către pacienţi), care să facă parte din Centrul de Diagnostic şi Tratament al UMF Craiova, pentru creşterea veniturilor proprii şi promovarea excelenţei în asigurarea serviciilor medicale, permiţând astfel ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi a managementului sanitar prin exploatarea creativă a achiziţiilor ştiinţifice actuale.


R E C T O R,                                                                                    
Prof. univ. dr. Adrian SĂFTOIU

 

 

Updated on 1/27/23, 3:27 PM