Programa

Programa

FIŞA DISCIPLINEI BACTERIOLOGIE–VIRUSOLOGIE–PARAZITOLOGIE

ANUL UNIVERSITAR
2014–2015

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FARMACIE

1.3 Departamentul

FARMACIE I

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1)

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

FARMACIE

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

Bacteriologie–Virusologie–Parazitologie

2.2. Codul disciplinei

FAR2204

2.3 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Carmen Avramescu

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Prof. univ. dr. Carmen Avramescu; Asist. univ. Oana Ionete

2.5.Gradul didactic

Profesor, Asistent univ.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

II

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei    (obligativitate)3)

DI

                 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

70

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp ore:

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

4

Examinări

4

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studenţeşti

26

3.7 Total ore studiu individual

98

 

3.9 Total ore pe semestru

168

3.10 Numărul de credite4)

6

               

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de anatomie, biologie celulară, genetică

4.2 de competenţe

-

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual a laboratorului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6) 7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

C5 – Să iniţieze şi să deruleze o activitate de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul său de competenţe.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

C7. Interacţiune socială;

           ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·            să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

           ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

           ·            să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice optim si creativ propriul potenţial în activităţile colective;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie este de a oferi studenţilor din anul II, suportul informaţional si logistic necesar pentru a înţelege noţiunile generale privind morfologia şi biologia agenţilor infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici) ca şi aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism: factori de patogenitate, patogenie, aspecte clinice, răspunsul antiinfecţios nespecific şi specific; noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică (activă şi pasivă), precum şi date referitoare la microbiologia farmaceutică.

7.2 Obiectivele specifice

-    Dobândirea unor noţiuni de bacteriologie, virusologie, parazitologie şi imunologie necesare pentru formaţia de farmacist.

-    Cunoaşterea unor microorganisme (bacterii, virusuri, fungi, paraziţi) implicate în patologia infecţioasă generală. Este vorba despre:

Ÿ morfologia şi metabolismul microorganismelor;

Ÿ acţiunea patogenă şi condiţionat patogenă;

Ÿ mijloacele de apărare specifică şi nespecifică ale organismului;

Ÿ eficienţa şi modul de acţiune a agenţilor antimicrobieni fizici, chimici şi biologici;

Ÿ acţiunea chimioterapicelor asupra agenţilor infecţioşi;

Ÿ imunoprofilaxia activă şi pasivă a bolilor infecţioase;

-    La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească

Ÿ morfologia şi biologia principalilor agenţi infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici) ca şi aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism;

Ÿ date referitoare la răspunsul antiinfecţios nespecific şi specific;

Ÿ noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică (activă şi pasivă);

Ÿ elementele de microbiologie farmaceutică practică, controlul de calitate a produselor farmaceutice.

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

 • să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite la disciplina de microbiologie cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească ca platformă pentru instruirea clinică;

DEPRINDERI PRACTICE

 • să organizeze efectuarea lucrării practice: să formeze o echipă, să împartă sarcinile, să colaboreze, să comunice cerinţele, să pregătească materialele;
 • să utilizeze materialul didactic si aparatura specifică din laboratorul de microbiologiei;

ATITUDINI

 • să comunice cu pacientul într-un mod adecvat;
 • să îşi exprime empatia pentru pacient;
 • se integreze într-un colectiv pentru a participa la activităţi de îngrijire a bolnavului;
 • îşi însuşească un comportament etic şi deontologic adecvat profesiei;
 • să îşi dezvolte capacitatea de a aplica, rezolva, construi, elabora noţiuni şi concepte ;
 • să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;
 • să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;
 • să aibă iniţiativă, să se implice în activităţile educative şi ştiinţifice ale disciplinei

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

C.1. Bacteriologie generală. Structura celulei bacteriene: caracteristici; forma şi dimensiunile bacteriilor; componentele structurale ale celulei bacteriene. Diviziunea celulei bacteriene. Sporul şi sporularea

2

C.2. Bacteriologie generală. Fiziologia bacteriană: constituţia chimică a bacteriilor; metabolismul bacterian.

2

C.3. Bacteriologie generală. Acţiunea agenţilor biologici (bacteriofagi) asupra bacteriilor: structură, cicluri de evoluţie. Genetică bacteriană.

2

C.4. Caractere generale ale infecţiei: patogenie; aspecte clinice şi etape evolutive; efectele nocive; noţiuni de epidemiologie.

2

C.5. Mecanismele de bază ale procesului infecţios: factorii de patogenitate bacteriană; factorii de apărare nespecifică a organismului împotriva agresiunii bacteriene.

2

C.6. Mecanismele de bază ale procesului infecţios: factorii de apărare specifică (imună) a organismului împotriva agresiunii bacteriene. Imunoprofilaxia infecţioasă.

2

C.7. Chimioterapie antibacteriană: clasificarea antibioticelor şi chimioterapicelor; mecanisme de acţiune; rezistenţa microbiană la antibiotice.

2

C.8. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: coci Gram pozitivi şi Gram negativi; Mycobacterium tuberculosis.

2

C.9. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram pozitivi aerobi şi anaerobi şi bacili Gram negativi; Treponema pallidum.

2

C10. Virusologie generală: definiţie, clasificare şi morfologie virală;  interacţiuni virus-celulă gazdă; aspecte de patogenitate virală; răspunsul nespecific şi specific (imun) al gazdei faţă de infecţia virală; interferon; chimioterapie antivirală.

2

C11.. Virusologie specială: Principalele infecţii virale: gripa; hepatite virale; infecţia HIV/SIDA

2

C12. Parazitologie. Caractere generale şi clasificarea paraziţilor. Principalii paraziţi uni- şi pluricelulari.

2

C13. Microbiologie farmaceutică: Contaminarea microbiologică a produselor farmaceutice. Clasificarea formelor farmaceutice după exigenţele privind lipsa sau nivelul minim admis al contaminării. Tipuri de contaminare a produselor farmaceutice. Categorii de microorganisme contaminante pentru medicamente.

2

C14. Microbiologie farmaceutică: Efectele contaminării microbiologice a preparatelor farmaceutice. Modificări biochimice în preparatele medicamentoase contaminate. Măsuri de prevenire a alterării prin acţiunea microorganismelor (conservanţi antimicrobieni). Norme privind prepararea aseptică şi controlul microbiologic al medicamentului.

2

BIBLIOGRAFIE

1.   Cursul predat

2.   Microbiologie curs. Avramescu Carmen, Editura Medicală Universitară Craiova 2002

3.   Microbiologie medicală-Bacteriologie-Note de curs. Roşu Lucica, Editura Medicală Universitară Craiova 2002

4.   Microbiologie generală curs pentru studenţii medicinişti. Bălăşoiu Maria, Turculeanu Adriana, Avramescu Carmen, Editura Medicală Universitară Craiova 2004

5.   Bacteriologie specială. Virusologie - curs pentru studenţii medicinişti. Turculeanu Adriana, Bălăşoiu Maria, Avramescu Carmen, Editura Universitaria Craiova 2005

6.   Bacteriologie generală şi specială. Maria Bălăşoiu, Adriana Turculeanu, Carmen Avramescu, Editura Medicală Craiova 2013

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

Nr. ore

LP1. Organizarea şi dotarea laboratorului de microbiologie. Principii generale de conduită  în laboratorul de microbiologie - norme de protecţie antiinfecţioasă. Sterilizarea. Controlul sterilizării şi asigurarea sterilităţii .

3

LP2. Schema diagnosticului de laborator în infecţiile bacteriene. Recoltarea, transportul şi prelucrarea produselor patologice. Metode de izolare a bacteriilor din produsele patologice in vitro şi in vivo.

3

LP3. Identificarea bacteriilor izolate pe baza caracterelor morfologice şi de cultură.

3

LP4. Identificarea bacteriilor izolate pe baza caracterelor metabolice şi antigenice.

3

LP5. Identificarea bacteriilor izolate pe baza caracterelor de patogenitate şi de sensibilitate la bacteriofagii litici (lizotipare).

3

LP6. Determinarea sensibilităţii bacteriilor la chimioterapice (antibiograma). Teste de laborator pentru studierea activităţii antisepticelor şi dezinfectantelor.

3

LP7. Diagnosticul de laborator al infecţiilor produse de coci Gram pozitivi şi Gram negativi (reprezentanţi ai genurilor Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria). Diagnosticul de laborator al infecţiilor produse de bacili Gram pozitivi aerobi (genul Corynebacterium; genul Bacillus).

3

LP8. Diagnosticul de laborator al infecţiilor produse de bacili Gram pozitivi anaerobi (genul Clostridium) şi bacili Gram negativi (Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Vibrio holerae).

3

LP9. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu Mycobacterium tuberculosis şi Treponema pallidum.

3

LP10. Diagnosticul de laborator al infecţiilor virale: recoltarea şi prelucrarea produselor patologice; izolarea virusurilor (culturi de ţesuturi, ou embrionat de găină, animale de laborator); titrarea virusurilor; identificarea serologică a virusurilor izolate.

3

LP11. Diagnosticul serologic în infecţiile virale: inhibarea hemaglutinării, hemaglutinare pasivă, reacţia de fixare a complementului, ELISA. Diagnosticul de laborator în infecţii virale respiratorii, hepatite, infecţia HIV/SIDA.

3

LP12. Diagnosticul de laborator al micozelor: genul Candida albicans. Rolul examenului coproparazitar în stabilirea diagnosticului clinic de parazitoză (giardioză, tricomoniază, teniază, oxiuroză, ascaridioză.

3

LP13. Metode de determinare a microorganismelor din mediul înconjurător. Controlul microbiologic al aerului. Analiza microbiologică a apei. Metode de determinare a microorganismelor de pe suprafeţe neanimate. Controlul bacteriologic al personalului.

3

LP14. Determinarea încărcăturii microbiene a preparatelor farmaceutice. Controlul microbiologic al preparatelor injectabile (controlul sterilităţii şi purităţii medicamentelor). Organizarea şi funcţionarea laboratorului de soluţii sterile. Pirogene şi metode de depirogenare.

3

BIBLIOGRAFIE

1.   Protocoalele disciplinei

2.   Îndrumar practic de microbiologie clinică - pentru studenţii medicinişti. Avramescu Carmen, Turculeanu Adriana, Bălăşoiu Maria, Slavu Carmen Luminiţa, Editura Gutenberg Univers Arad 2005

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină farmacist
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi aptitudinile învăţate la această disciplină oferă baza de studiu pentru procesele patologice care vor fi detaliate la alte discipline şi constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act  medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup etc.

Curs

Se folosesc următoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea

Lucrări practice

Se folosesc următoarele metode combinate: aplicaţii practice

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrări practice

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Ultima săptămână a semestrului

Asistentul universitar

Cronologic, 5 teme/zi

Program de consultaţii/cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/săptămână/cadru didactic

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Săptămânal

Toate cadrele didactice

Tema din săptămâna respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptămână

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Săptămânal

Toate cadrele didactice

Tema din săptămâna respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Scris, grilă şi examen oral

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

-

-

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de joi a fiecărei luni: ora 1800

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Toate cadrele didactice

                   

 

Data avizării în departament:

 

 

Şef de departament,

 

Conf. univ. dr. Eugen Osiac

Coordonator program de studii,

 

Conf. univ. dr. Cristian Gheonea

Titular disciplină,

 

Prof. univ. dr. Carmen Avramescu

 

Actualizat la 08.09.2021, 20:00