Descriere

Descriere

 

  Chimia Generală şi Anorganică se numără printre disciplinele care asigură pregătirea de bază a viitorilor specialişti din domeniul farmaceutic şi este obiect de studiu la Facultatea de Farmacie încă din primul an al înfiinţării acesteia, 1996.

  Disciplina acoperă un domeniu larg de concepte chimice fundamentale printre care structura atomului, legături chimice, stări de agregare ale materiei, elemente de termodinamică şi cinetică chimică, tipuri de reacţii chimice, care se studiază în semestrul I al anului de învăţământ, de către studenţii anului I ai Facultăţii de Farmacie. 

  Partea a doua a cursului (semestrul II) are ca obiect de studiu Chimia descriptivă a elementelor chimice. Se face o prezentare selectivă a elementelor metalice şi nemetalice, în care se regăsesc informaţii referitoare la starea naturală, proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor, punându-se accent pe compuşii anorganici cu acţiune terapeutică ai acestora.

  Noţiunile prezentate în cadrul acestui curs permit însuşirea, de către studenţi, a unui bagaj de cunoştinţe de chimie, de bază, necesare pentru înţelegerea rolului metalelor şi nemetalelor în funcţiile vitale ale organismelor vii, în care intervin, pentru explicarea acţiunii farmacologice a unor substanţe medicamentoase, pe baza proprietăţilor lor, precum şi pentru înţelegerea noţiunilor studiate în cadrul altor discipline. Realizarea acestor obiective este facilitată prin parcurgerea suporturilor de curs şi de laborator editate de către colectivul acestei discipline.

  De asemenea, la Chimie Anorganică, viitorul farmacist dobândeşte o serie de deprinderi practice utile în laboratorul de farmacie. În acest sens, noţiunile teoretice prezentate la orele de curs sunt aprofundate în cadrul unor lucrări practice de laborator, desfăşurate în şedinţe săptămânale de 3 ore şi în activităţi specifice cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

  La început, activitatea disciplinei a fost coordonată de cadre universitare asociate, de la alte facultăţi sau din cercetare, astfel că în primul an (1996–1997), cursul de Chimie Generală şi Anorganică a fost predat de profesor universitar dr. Nicolae Mureşan, şeful disciplinei de Chimie Anorganică de la Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova, iar în anul universitar 1997–1998 şeful disciplinei a fost inginer chimist dr. Lucian Ivănuş, cercetător principal I, directorul Centrului de Cercetări pentru Îngrăşăminte chimice din cadrul Combinatului Chimic Craiova.

  Începând cu anul universitar 1998–1999, titularul cursului de Chimie Generală şi Anorganică şi coordonatorul disciplinei a devenit şef de lucrări dr. Ion Viaşu-Bolocan iar lucrările practice s-au desfăşurat sub îndrumarea preparatorului universitar Mariana Tătucu.

  Rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de cercetare au permis promovarea d-rei preparator universitar Mariana Tătucu la gradul de asistent universitar în anul 2001, iar  domnul şef de lucrări universitar Ion Viaşu-Bolocan a fost confirmat conferenţiar universitar în anul 2005. În anul 2008, d-ra asistent universitar Mariana Tătucu a devenit în urma unui concurs şef de lucrări universitar, participând în mod activ atât la activităţile de curs cât şi de laborator alături de domnul conferenţiar Bolocan iar din anul 2009 se alătură disciplinei şi d-ra preparator Maria-Viorica Bubulică.

  Începând cu luna octombrie a anului 2010,  domnul conferenţiar universitar dr. Ion Viaşu-Bolocan se retrage din activitate în urma pensionării, aşa încât coordonatorul disciplinei Chimie Generală şi Anorganică devine şef de lucrări dr. Mariana (Tătucu) Popescu care îndeplineşte această funcţie până în prezent.

  În această perioadă, cadrele didactice de la disciplină au parcurs şi alte trepte ale ierarhiei profesionale, astfel d-ra Maria-Viorica Bubulică a fost promovată prin concurs mai întâi la gradul de asistent universitar (2013) iar ulterior la funcţia de şef de lucrări (2016), în timp ce d-na Mariana (Tătucu) Popescu a devenit conferenţiar universitar în anul 2015.

  Colectivul disciplinei a suferit modificări şi în anii următori, astfel, în anul 2017, şef de lucrări dr. Maria-Viorica Bubulică a preluat cursul de Chimie Analitică şi Metode fizico-chimice de Analiză, semestrul I, în urma pensionării profesorului universitar dr. Mihaela Băniceru iar din octombrie 2019 activităţile practice de Chimie Generală şi Anorganică se derulează sub îndrumarea asistentului universitar doctorand Daniela Maria (Croitoru) Calucică.

  În prezent, colectivul de cadre didactice şi personal auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la disciplina Chimie Generală şi Anorganică este constituit din conferenţiar universitar dr. Mariana (Tătucu) Popescu (şef de disciplină), asistent universitar drd. Daniela Maria (Croitoru) Calucică şi tehnician principal Marinela Căprărin. Activităţile didactice se desfăşoară în sălile de curs 210 şi 211 şi în laboratorul de Chimie Generală şi Anorganică (Sala 405), aflate în Clădirea Extindere a UMF din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2.

 

Actualizat la 23.05.2023, 08:00