Programa

Programa

 

FIŞA DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FARMACIE

1.3 Departamentul

FARMACIE II

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

FARMACIE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

DERMATOFARMACIE SI COSMETOLOGIE

2.2. Codul disciplinei          

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Călina Cornelia Daniela

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Călina Cornelia Daniela

2.5.Gradul didactic             

Prof.univ.dr.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

VIII

 

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

DS

2.10. Regimul disciplinei    (obligativitate)3)

DO

DO

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

 SEMESTRUL VIII

3.1 Număr de ore pe săptămână

1

 

din care: 3.2 curs

 

1

3.3 seminar/laborator

 

3.4 Total ore din planul de învăţământ

15

din care: 3.5 curs

15

3.6 seminar/laborator

 

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

5

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

5

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi: consultaţii, cercuri studentesti

-

3.7 Total ore studiu individual

25

3.8 Total ore pe semestru

50

3.9 Numărul de credite4)

1

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de anatomie, fiziologie, tehnică farmaceutică

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

-

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

CP2. Depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate

CP3. Consultanţa şi expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse           pentru sănătate.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1. Autonomie şi responsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
 • să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;
 • să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2. Interacţiune socială;

 • să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;
 •  să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;
 •   să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;
 •  să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3. Dezvoltare personală şi profesională

 • să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
 • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea noţiunilor generale despre morfologia şi histologia pielii, noţiunilor generale despre îngrijirea zilnică a feţei.

7.2 Obiectivele specifice

Dobîndirea cunoştinţelor necesare operaţiilor pentru întreţinerea igieno-cosmetice a feţei.

Asimilarea noţiunilor necesare pentru prepararea produselor cosmetice şi dermatocosmetice.

8. CONŢINUTURI

8.1 Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Elemente de morfologia şi histologia pielii

1

Biochimia pielii; apa,substanţe anorganice şi organice, proteine, hidraţi de carbon, lipide, vitamine şi enzime

1

Hidratarea dermului, înbătrânirea pieli, ridurile

1

Îngrijirea feţei,diagnosticul cosmetic al pielii, tipurile de ten

1

Îngrijirea zilnică a tipurilor fundamentale de ten

1

Operaţii pentru întreţinerea igieno-cosmetică a feţei.  Măşti cosmetice

1

Preparate cosmetice pentru îngrijirea feţei (1oră)

                 - Emulsii cosmetice

                 - Loţiuni cosmetice

1

Unguente cosmetice

1

Creme cosmetice

1

Seboreea, acneea

1

Tulburări pigmentare ,dermopreparate fotoprotectoare

1

Preparate cosmetice pentru îngrijirea părului

1

Preparate pentru îngrijirea mâinilor

1

Preparate deodorante şi antiperspirante

1

 

 

BIBLIOGRAFIE

Note de curs 2013-2014

Cheryl M. Burgess - Cosmetic dermatology, Ed. Springer USA, 2005

Leslie Baumann – Cosmetic dermatology, McGrawHill Inc., 2009.

Zoe Diana Draelos, Lauren A. Thaman – Cosmetic formulation of skin care products, Ed. Taylor&Francis, 2006

A.O. Barel, Marc Paye, Howard I., Maybach - Handbook of cosmetic science and technology, CRC Press, 2001

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

·      Cunoştinţele dobândite la disciplina de Dermatofarmacie şi cosmetologie conferă sprijin pentru înţelegerea noţiunilor despre preparate dermatocosmetice şi cosmetice.

·      Deprinderile practice şi atitudinile acumulate constituie baza pentru înţelegerea importanţei realizării consilieri corecte a utilizării preparate dermatocosmetice şi cosmetice intâlnite in farmacii.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrari practice

-

Studiu individual

Studiul bibliografiei.

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe

care se pot recupera/semestru

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

 

 

 

 

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

-

-

-

-

-

Program pentru studenţii slab pregătiţi

-

-

-

-

-

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

 

 

 

Lucrări practice

 

 

 

 

Examen

scris

scris

scris

95%

Verificările periodice

 

 

 

 

Prezenţa la curs

 

 

Bonificaţie

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

-

-

-

 

 

Actualizat la 08.03.2024, 15:49