Statutul CCGH

Statutul CCGH

Capitolul I         
Denumirea, sediul, obiectivele și activităţile centrului de cercetare.

 

Art.1. Denumirea centrului de cercetare.         
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr: 3373 din 10.03.1998 cu privire la înfiinţarea Centrelor de Excelenţă Ştiinţifică şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr: 3035 din 08.01.1999 cu privire la adoptarea "Metodologiei privind identificarea şi recunoaşterea centrelor de cercetare ştiinţifică în vederea acreditării ca centre de excelentă", se constituie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină, centrul de cercetare cu denumirea: "CENTRUL DE CERCETARE ÎN GASTROENTEROLOGIE şi HEPATOLOGIE".

Art.2. Centrul de cercetare nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Sediul centrului de cercetare se constituie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină, strada 1 Mai, Nr 66. "Centrul de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" are dreptul la ştampilă proprie. Durata activităţii centrului este nelimitată.        

Art.3. Obiectivele centrului de cercetare.

În conformitate cu priorităţile politice stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului în cadrul reformei universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de cercetare şi dezvoltare, cu strategia proprie de dezvoltare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, principalele obiective ale "Centrului de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" sunt:         
-relansarea cercetării ştiinţifice universitare;         
-realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;         
-participarea la programe de cooperare internaţionale prin granturi de cercetare comune;         
-extinderea schimbului de informaţii în domeniul medical;         
-realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;         
-formarea unor echipe de cercetători competitive;         
-orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de actualitate;         
-realizarea unui sistem de pregătire continuă a corpului didactic şi doctoranzilor;         
-dezvoltarea bazei materiale a UMF. Craiova;

Art.4. Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul centrului de cercetare:         
-studii de cercetare fundamentală
-cercetare aplicativă;
-cursuri de perfecţionare postuniversitară;
-realizarea unor contracte de cercetare în colaborare cu alte universităţi de medicină şi farmacie din ţară sau cu diverse instituţii;
-informare şi documentare în special pentru tinerii cercetători, doctoranzi sau medici rezidenţi;
-asistenţă medicală, explorări funcţionale, imunologice şi histologice.

 

 

CAPITOLUL II         
Organizarea centrului

 

Art.5. Activitatea "Centrului de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" este coordonată de un Consiliu de Conducere, format din:         
-directorul "Centrului de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie".         
-şefii departamentelor de Gastroenterologie, Hepatologie, Anatomie Patologică şi Genetică Moleculară din cadrul centrului de cercetare.         
Directorul "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" este şi preşedintele Consiliului de conducere.

Art.6. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere al "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" se va realiza din 2 în 2 ani. În situaţii excepţionale când unul din membrii Consiliului de Conducere nu-şi mai poate exercita funcţia şi obligaţiile (plecări în străinătate pe o durată mai mare de o lună, boală, deces), Consiliul de Conducere poate numi temporar un alt membru al departamentului în Consiliul de Conducere.

Art.7. Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:         
-stabileşte strategia ştiinţifică a centrului;         
-aprobă raportul ştiinţific anual;         
-face recomandări Consiliului Facultăţii de Medicină şi Senatului UMF Craiova privind dezvoltarea sau diversificarea activităţii "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie";         
-ia decizii privind folosirea si gestionarea resurselor financiare;         
-elaborează politica de personal a centrului.         
Consiliul se reuneşte în întâlniri ordinare sau extraordinare. Reuniunile ordinare au loc trimestrial iar cele extraordinare au loc la iniţiativa Directorului "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor centrului.

Art.8. Conducerea executivă a "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" este asigurată de către Directorul centrului şi şefii de departamente ai centrului.

Art.9. Directorul "Centrului de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" este ales de membrii centrului pentru o perioadă de 2 ani. Numirea şefilor de departamente ai centrului este făcută de Directorul  "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie".

Art.10. Conducerea executivă are următoarele atribuţii:         
-Întocmeşte planul de activitate anual al centrului;         
-ia hotărâri operative privind activitatea "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" conform strategiei stabilite de Consiliul de Conducere;         
-Întocmeşte raportul anual;

Art.11. Activitatea desfăşurată în cadrul "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" este de interes ştiinţific. Centrul nu beneficiază de partimoniu propriu şi întreaga activitate financiar-contabilă se desfăşoară prin intermediul UMF Craiova.

 

CAPITOLUL III         
Personalul "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie"

 

Art.12. Personalul "Centrului de cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie"  este format din:         
- cadre didactice ale UMF din Craiova;         
- cadre didactice asociate;         
- doctoranzi;        
Pentru activităţi specifice de consultanţă, expertiză şi consiliere, se poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu din ţară sau străinătate.

Art.13. Personalul de cercetare este organizat în patru departamente:         
-Gastroenterologie;
-Hepatologie;         
-Anatomie Patologică;
-Genetică Moleculară.         
Fiecare departament este condus de un şef de departament numit de Directorul "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie".

Art.14. Consiliul de Conducere poate mări numărul de departamente din centrul de cercetare sau numărul de cercetători dintr-un departament, în funcţie de priorităţile de cercetare interdisciplinară apărute.

Art.15. Responsabilitatea lucrărilor efectuate sau elaborate revine fiecărui cercetător şi departament de cercetare.

Art.16. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV         
Dispoziţii finale

 

Art.17. Aprobarea Statutului "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie" s-a validat de către Senatul UMF Craiova în şedinţa din 27.01.2005.

Art.18. Decizia de înfiinţare a "Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie"  aparţine Rectorului UMF Craiova.

Actualizat la 26.01.2024, 16:02