Cercetarea la Facultatea de Asistenţă Medicală

Cercetarea la Facultatea de Asistenţă Medicală

 

 

STRATEGIA

privind organizarea şi desfăşurarea

activităţii de cercetare ştiinţifică     

 

Obiectivele FMAM în domeniul cercetării sunt următoarele: 

 • să contribuie, prin activitatea de cercetare a membrilor comunităţii universitare, la îmbogăţirea patrimoniului cultural universale şi al cunoaşterii bio-umaniste;
 • să îmbogăţească activ nivelul de cunoştinţe în domeniul specializărilor  (asistenţei medicale, balneofiziokinetoterapiei, moaşe)  şi al proceselor şi tehnicilor educaţionale  în domeniul sănătăţii;           
 • să dezvolte activităţi de cercetare de referinţă în domeniile menţionate, compatibile şi comparabile cu programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;           
 • să promoveze calitatea şi excelenţa în cercetare, creativitatea, interdisciplinaritatea, competivitatea, cooperarea, managementul eficient, pricipiile etice şi deotologie în toate actvităţile de cercetare şi la toate nivelurile; 
 • să răspândească şi să valorifice rezultatele cercetării ştiinţifice obţinute, să promoveze activităţile de inventică;
 • să stimuleze finanţarea extrabugetară a activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, de expertiză şi consultanţă, prin contracte încheiate cu agenţi economici, cu alte instituţii şi organizaţii;           
 • să faciliteze dobândirea deprinderilor necesare cercetării ştiinţifice de către studenţi prin cointeresarea lor materială şi spirituală
 • să-şi dezvolte şi să-şi modernizeze unităţile de cercetare, asistenţă şi microproducţie, bazele didactice şi experimentale.

 

            I. Organizarea cercetării ştiinţifice

 

 

1. În Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală activitatea de cercetare ştiinţifică-dezvoltare, proiectare, consultanţă şi expertiză, denumită în continuare activitate de cercetare, se desfăşoară  în concordanţă cu prevederile cuprinse în: Legea nr. 84 / 1995, completată şi republicată (Legea Învăţământului);  OG  57 / 2002, aprobată prin Legea nr. 324 / 2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; Legea nr. 319 / 2003 privind statutul personalului de cercetare;  Legea nr. 123 / 1997 (Statutul personalului didactic); Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi documentele Facultăţii (strategie de cercetare şi plan de cercetare).

 

 

2. Decanul, Prodecanul, Secretarul Ştiinţific, Sefii de catedra se constituie în COMISIA ŞTIINŢIFICĂ a facultăţii şi sunt structura principală responsabilă în domeniul activităţilor  de cercetare ştiinţifică din facultate.

 

 

 

 

3. Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice universitare şi se poate desfăşura:

a) sub toate formele:

- cercetare pe bază de contract cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu alte instituţii şi organisme naţionale sau internaţionale;

- cercetarea individuală raportată în catedre;

-realizarea unor prestări de servicii care să valorifice atât baza materială existentă în universitate, cât şi competenţa profesională a corpului profesoral;

- publicaţii (articole, tratate şi monografii);

- referate în cadrul pregătirii prin doctorat.

b) la toate nivelurile:

            - cercetare fundamentală/experimentală;

            - cercetare aplicativă/clinică;

            - cercetări pentru dezvoltare tehnologică medico-farmaceutică;

            - cercetare biologică şi educaţională;

            - proiectarea de produse, sisteme de producţie,  tehnologii şi proceduri, servicii medico-farmaceutice şi de laborator

            -consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul medico-farmaceutic şi bio-umanist

 

          

 

 

 

4. Activitatea de cercetare în FMAM se realizează: mod individual; în colective de cercetare; la nivelul catedrei/departamentului şi disciplinei, în centre de cercetare şi transfer tehnologic (subord>8. Cercetarea ştiinţifică din planul intern are ca beneficiar FMAM şi UMF din Craiova şi se desfăşoară pe baza planurilor de cercetare elaborate la nivelul catedrelor, având ca scop rezolvarea acelor teme care fac parte din tematica prioritară de cercetare şi acoperirea obligaţiilor de cercetare ştiinţifică din normele cadrelor didactice, dar nu şi-au găsit surse de finanţare.

 

5. Colectivele de cercetare din cadrul catedrelor sau departamentelor sunt constituite din personal didactic, cercetători ştiinţifici, studenţi şi, în unele cazuri, personal ajutător pentru cercetare.

 

6. Centrele de cercetare ştiinţifică se organizează ca structuri fără personalitatea juridică, în jurul unui program de cercetare competitiv care satisface criterii generale precum: tradiţie, relevanţă, impact la frontiera cercetării ştiinţifice tehnologice din domeniul respectiv, contribuţie semnificativă la extinderea cunoaşterii, raţionalizări tehnice, economice, administrative în contexte naţionale sau internaţionale.

 

7. Temele de cercetare sunt parte a planului de cercetare anual si sunt aprobate de consiliul facultatii

 

 

 

 

 

                        II. Resursele materiale

 

13. UNIVERSITATEA DE Medicina si farmacie DIN CRAIOVA, având calitatea de persoană juridică, asigură toate facilităţile de ordin tehnic, economic şi juridic pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţii de cercetare ştiinţifică.

 

14. Cercetarea ştiinţifică beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de informare şi documentare a Bibliotecii din Universitate.

 

15. Baza materială (aparatură, utilaje, instalaţii şi spaţii) necesară desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică este constituită din:

    - baza materială utilizată în activitatea didactică, fără să afecteze desfăşurarea acesteia, folosită în special pentru desăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică din planul intern

    - baza materială destinată exclusiv activităţii de cercetare ştiinţifică achiziţionată din contractele de cercetare sau sponsorizări în acest sens;

    - baza materială cu destinaţie mixtă (didactic şi cercetare) achiziţionată atât din contracte de cercetare ştiinţifică cât şi de la buget.

 

                    III. Finanţarea

 

16. Sursele de finanţare  a activităţilor de cercetare sunt:

- fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare atribuite în sistem de competiţie, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub formă de granturi încheiate cu MECT, CNCSIS, Academia Română, Academia de Ştiinţe Medicale etc.;

- contracte de cercetare internaţionale (granturi cu finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, activităţi de cercetare în parteneriate susţinute de instituţii de cercetare, universităţi, firme şi companii medico-farmaceutice şi biologice străine);

- venituri provenite din consultanţă tehnico­ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică; servicii de diagnostic

- activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării;

- sponsorizări;

- comenzi ferme

 

17. Cheltuielile pentru energia electrică, termică, telefoane, fax etc. sunt suportate:

-de la buget în cazul cercetării ştiinţifice din planul intern ;

-din regia prevăzută în devizele contractelor de cercetare ştiinţifică (cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau unităţi economice).

 

 

 

 

                    IV. Obiective 2008-2011

 

Într-o perioadă de importanţă majoră, care va sta la baza direcţiilor de cercetare pe termen mediu şi lung, în domeniul cercetării ştiinţifice se propun urmatoarele acţiuni:

 

 • Direcţiile majore de cercetare în cadrul FMAM vor fi:

 

I.    „Identificarea modalităţiilor de eficientizarea îngriirilor pentru sănătate”

II.   „Identificarea factorilor din mediul ambiant care disturbă echilibrul sistemului uman”

III.  „Analiza surselor de dependenţă pentru menţinerea echilibrului bio-psiho-socia”

 

 

 • Redefinirea obiectivelor şi strategiilor actualelor structuri instituţionale de promovare şi organizare a cercetării ştiinţifice:
  • Vor fi încurajate cooperarea intra- şi inter-instituţională locală, naţională şi internaţională, inclusiv printr-o politică transpa­rentă de alocare a suportului material din resurse proprii pentru proiectele cu şanse reale de ancorare/aliniere la alte programe.
  • Aceleaşi departamente vor asigura actualizarea permanentă şi precisă a componentei de „cercetare ştiinţifică” din web-site-ul universităţii, în limba română şi engleză.
  • Aceste acţiuni vor avea la bază valorificarea mediului IT creat şi actualizat permanent (high-speed Internet şi Intranet, acces la baze de date internaţionale, crearea de portaluri dedicate cercetării, etc.).
 • Dezvoltarea infrastructurii şi a mijloacelor de cercetare printr-o politică pragmatică de investiţii în aparatură şi echi­pamente, respectiv prin participarea in proiectele mari de investiţii in infra­structura publică in care UMF Craiova este implicata (lansate prin competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2007 + Capacitati-I-2007-2).
  • Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de cercetare se va face printr-o politică pragmatică, transparentă de investiţii, bazată pe proiecte clare, bine argumentate şi compatibile cu programele de cercetare instituţi>Vor fi finalizate programele actuale de infrastructură derulate prin Programul Capacităţi: Platforma Interdisciplinara de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice Avansate - Platform of Interdisciplinary Research in Advanced MicroEndoscopy Imaging Devices (PYRAMID).
  • Va fi finalizată dezvoltarea unei biobaze de înalt nivel tehnic, inclusiv prin asigurarea dotării la cele mai înalte standarde, prin accesarea altor f>Crearea unui nou centru de cercetare ştiinţifică in domeniul nursingului, dar cu un puternic caracter interdisciplinar care să pună în valoare potenţialul uman şi tehnologic al instituţiei, sporind şansele finanţării proiectelor de granturi.
  • Organizarea la Craiova a unor manifestărilor ştiinţifice naţionale in domeniile de licenta
  • Creşterea vizibilităţii revistelor editate in cadrul UMF: Craiova Medicală concomitent cu încadrarea acesteia în categoria B de recunoaştere de către CNCSIS, respectiv indexarea ISI a revistei Romanian Journal of Morphology and Embriology.
  • Facilitarea cooperării în domeniul cercetării între studenţi, medici tineri şi cadre didactice cu experienţă, dar şi ameliorarea şi amplificarea colaborării şi a procesului de comunicare în cadrul proiectelor de cercetare a cadrelor didactice din disciplinele fundamentale şi respectiv clinice-aplicative.
  • Dezvoltarea resurselor de informare internă privitoare la participarea la competiţii naţi>Creşterea cu minim 25% anual a numărului de articole publicate în reviste cotate ISI şi/sau Medline, cu favorizarea şi susţinerea prin toate mijloacele a colectivelor de cercetare care vizează reviste cu factor de impact mare. Consecinţa directă va fi creşterea pe termen mediu şi lung a numărului de citări, evaluate fie prin sistemul ISI Thompson (Web of Science), fie prin sistemul Google Scholar (care permite calculul şi evaluarea indexului h).
  • Mărirea numărului de departamente şi laboratoare care pot să efectueze servicii către terţi (inclusiv către pacienţi), care să facă parte din Centrul de Diagnostic şi Tratament al UMF Craiova, pentru creşterea veniturilor proprii şi promovarea excelenţei în asigurarea serviciilor medicale, permiţând astfel ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi a managemen­tu­lui sanitar prin exploatarea creativă a achiziţiilor ştiinţifice actuale.
Actualizat la 20.06.2024, 11:23