Acte necesare înscriere Admitere Master 2021

Acte necesare înscriere Admitere Master 2021

 Admitere 2021 Master

 

Actele necesare:  

1. Fişa de înscriere(se descarcă de către candidat din platforma on-line după ce dosarul a fost validat de comisia pentru verificarea dosarelor depuse on-line şi se aduce semnată la dosarul cu acte în original, dacă va fi admis)

2. Curriculum vitae actualizat ;

3. Recomandare(se obține de la angajator pentru persoanele care au un loc de munca, sau pentru absolventii fara încadrare în munca, de la un cadru didactic cu funcție de predare al facultății absolvite);

4. Diploma de  Bacalaureat - originalul se depune la dosarul  adus în format letric;

5. Diploma de licenta si foaia matricola/suplimentul la diploma - depuse in original sau in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru din cadrul UMFCV, iar în cazul in care candidatul este înscris la un alt master, legalizarea va fi însoțită de o adeverința care sa specifice unde se afla depuse actele in original;

6. Certificatul de nastere in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru din cadrul UMFCV;

7. Copie a cartii de identitate / buletin de identitate/pasaportului aflat in termen de valabilitate(NU se accepta acte de identiatate care nu se afla în termen de valabilitate);

8. Certificatul de casatorie sau alte acte in baza carora s-a produs o eventuala schimbare de nume in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru din cadrul UMFCV;

9. Dovada achitarii taxei de inscriere in valoare de 250 RON( vz. rubrica Mentiuni speciale);

10.  Adeverinta de la locul de munca;

11. Adeverinta medicala(de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice) eliberata în perioada de înscriere.

12. Adeverinta care sa ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxa (DACA E CAZUL).

13. Adeverinta de absolvire facultate la forma buget/taxa specificandu-se numarul de ani absolviti si la ce forma(PENTRU MASTERATELE CARE AU ALOCATE LOCURI LA FORMA ''FARA TAXA'').

14. Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului(propunerea se redactează în format scris de către candidat pe maxim 10 pagini si se semneaza de candidat) și prezentare PowerPoint a propunerii pe CD. 

15. Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) calculată de candidat conform actelor de studii si semnată de acesta.

16. Documentele specifice pentru cetatenii care candidează pe locul pentru cetatenii de etnie rroma:

       -Solicitare privind avizul pentru înscrierea pe locul alocat cetatenilor rromi,                 -Recomandare care să ateste ca face parte din etnia rroma,

       -Avizul privind înscrierea pe locul special.

 

Mentiuni speciale

 

 • Taxa de înscriere la Admiterea la Master în cuantum de 250 de lei se va achita numai în perioada de înscriere  20 septembrie - 24 septembrie 2021 prin ordin de plata/virament bancar prin intermedul băncilor către Trezoreria Municipiului Craiova  sau numerar la Casieria UMFCV, și se va incarca numai in orarul stabilit cat este platforma deschisa.

  Ordinul de plată trebuie să conțină OBLIGATORIU următoarele date de identificare pentru a putea fi validată plata de către Direcția financiară a UMFCV:

  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  Cod fiscal(CUI/CIF): 10815397

  Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

  Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareș, nr. 2, Craiova, Dolj

  Cont IBAN: RO36 TREZ 2912 0F33 0500 XXXX

  Reprezentând: TAXA DE ÎNSCRIERE ADMITERE MASTER,

  Nume și prenume candidat, Facultatea, Programul de studii de master, codul de înscriere în platformă 

 • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate si  pentru candidatii la Masterul Laborator clinic si de analiza medicamentului Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului și prezentarea PowerPoint a propunerii  care se depune in dosarul cu acte original pe CD este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
 • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate  si  pentru candidatii la Masterul Laborator clinic si de analiza medicamentului -Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
 • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate vor avea prioritate candidații care au absolvit o facultate din cadrul Universitatii de Medicină și Farmacie din Craiova
 • În condițiile în care se considera necesar, comisiile de concurs pot stabili susținerea unei probe de selecție, anunțată în timp util potențialilor candidați.
 • la înscriere, comisiile de admitere pot solicita documente suplimentare justificative pentru documentele depuse la dosar(dacă este cazul).
 • actele de stare civilă și actele de studii plastifiate sunt nule, neputând fi certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate în acest sens din cadrul UMFCV
 • dosarul cu actele în format original se depune numai de catre candidatii declarati „Admisi Buget ” si ”Admisi Taxa” conform programului stabilit de Comisia de Admitere pentru fiecare program de master.

 

Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu sina si prima fila transparenta, avand postit-uri numerotate(1-16) pentru fiecare punct din lista de acte.

Actele de studii care se solicita a se depune in format original, NU se vor perfora/plastifia etc., ci se vor atașa în dosar într-o folie de protecție documente de plastic. 

   

Foarte important!

 

Absolvenții  Facultăților de Medicină, Medicina dentară, Farmacie care au făcut toți anii de facultate la forma ”buget” nu se pot înscrie decât pe locurile la forma”cu taxa”.

Actualizat la 30.09.2022, 11:14