Componenta C.S.D.

Componenta C.S.D.

 

 

1. Prof. univ. dr Nicolae - Daniel PIRICI , U.M.F. Craiova, Director

2. Prof. univ. dr Ion MÎNDRILĂ, U.M.F. Craiova, membru

3. Prof. univ. dr Mihai - Mircea DICULESCU, U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti, membru

4. Prof. univ. dr Costin-Teodor STREBA, U.M.F. Craiova, membru      

5. Student - doctorand BUICAN IULIAN-LAURENŢIU, U.M.F. Craiova, membru  

 

Actualizat la 03.07.2023, 14:55