Centrul de Cercetare în Medicina Dentară - Statut

Centrul de Cercetare în Medicina Dentară - Statut

Capitolul I

 

Denumirea, sediul, obiectivele şi activităţile Centrului de Cercetare

Art. 1. Denumirea Centrului de Cercetare

În conformitate cu Decizia Senatului U.M.F. Craiova, din data de

 

, se constituie, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medeicină Dentară, Centrul de Cercetare cu denumirea: "".are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii de Farmacie şi Farmacie din Craiova. din Craiova. " are dreptul la ştampilă proprie.

Art. 3. Obiectivele Centrului de Cercetare.

În conformitate cu priorităţile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, în cadrul reformei universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de cercetare şi dezvoltare şi cu strategia proprie de dezvoltare a U.M.F. Craiova, principalele obiective ale "

- relansarea

- realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;

- participarea la programe de cooperare internaţionale, prin granturi de cercetare comune;

cercetării ştiinţifice universitare;

- extinderea schimbului de infor

- realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;

- formarea unor echipe de cercetători interdisciplinare şi competitive;

- orientarea cercetării ştiinţ

maţii în domeniul medicine dentare şi al biomaterialelor;ifice pe teme de actualitate;

- realizarea unui sistem de pregătire continuă a corpului didactic şi doctoranzilor;

- dezvoltarea bazei ma

teriale a Facultăţii de Medicină Dentară din Craiova.

Art.4. Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul Centrului de

Cercetare:

- cercetări fundamentale;

- cercetări aplicative;

- cursuri de perfecţionare postuniversitară;

- realizarea unor proiecte de cercetare în colaborare cu alte universităţi de medicină şi farmacie din ţară sau cu diverse instituţii;

- informar

e şi documentare, în special pentru tinerii cercetători, masteranzi, doctoranzi sau rezidenţi.

 

Capitolul II

în Medicina Dentară " este coordonată de un Consiliu de Conducere, format din:

1. Decanul Facultăţii de Farmacie din Craiova;

2. Directorul "Centrului de Cercetare

în Medicina Dentară".

3. Şefii Departamentelor de Biomateriale, Diagnostic şi Reabilitare Orală Complexă

din cadrul centrului de cercetare.

4. Directorii şi responsabilii ştiinţifici ai contractelor de cercetare.

Directorul "Centrului de Cercetare

în Medicina Dentară" este şi preşedintele Consiliului de Conducere.

Art. 6. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere al "

În situaţii excepţionale, când unul din membrii Consiliului de Conducere nu-şi mai poate exercita funcţia şi obligaţiile (plecări în străinătate pe o durată mai mare de o lună, boală, deces etc.), Consiliul de Conducere poate numi temporar un alt membru al departamentului în Consiliul de Conducere.

Centrului de Cercetare în Medicina Dentară", cu excepţia Decanului Facultăţii de Farmacie din Craiova se va realiza din 2 în 2 ani.

 

Art. 7. Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:

- stabileşte strategia ştiinţifică a Centrului;

- aprobă Raportul ştiinţific anual;

- face recomandări Consiliului Facultăţii de Medicină Dentară din Craiova privind dezvoltarea sau diversificarea activităţii "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară

".

- ia decizii privind folosirea şi gestionarea resurselor fina

nciare;

- propune acordarea unor sporuri salariale sau premii unor membri pentru realizări deosebite în activitate;

- elaborează politica de personal a Centrului.

Consiliul se întruneşte în reuniuni ordinare sau extraordinare. Reuniunile ordinare au loc trimestrial, iar cele extraordinare au loc la iniţiativa Directorului "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară " sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Centrului.

Art. 8. Conducerea executivă a "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară" este asigurată de către Directorul Centrului, şefii de departamente şi de către directorii (responsabilii ştiinţifici) contractelor de cercetare.

Art. 9

. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Craiova numeşte Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " pentru o perioadă de 2 ani. Numirea şefilor de departamente ai Centrului este făcută de Directorul "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară" şi aprobată de Consiliul de Conducere al Centrului prin vot secret. Directorii (responsabilii ştiinţifici) contractelor de cercetare fac parte de drept din Consiliul de Conducere al "Centrului de Cercetare în Medicină Dentară".

Art. 10. Conducerea executivă are următoarele atribuţii:

- întocmeşte planul de activitate semestrială a "Centru

lui de Cercetare în Medicina Dentară ";

- ia hotărâri operative privind activitatea Centrului, conform strategiei stabilite de Consiliul de Conducere;

- întocmeşte Raportul anual;

- propune angajări de personal prin contracte de muncă cu perioadă determinată sau convenţii de colaborare;

- stabileşte necesarul de materiale şi dotări pentru toate departamentele Centrului de Cercetare;

Activitatea membrilor conducerii executive este remunerată din veniturile proprii ale "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară

 

Capitolul III

 

".

Sursele de finanţare ale Centrului de Cercetare

Art. 11. Activitatea "Centrul

ui de Cercetare în Medicina Dentară " se desfăşoară prin sponsorizări, donaţii, cât şi pe baza veniturilor proprii.

Art. 12. Veniturile "Centrului de Cercetare în Medi

Art. 13. Dobândirea şi folosirea resurselor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza autonomiei universitare.

Art. 14. Activitatea financiar-contabilă a "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară " va fi asigurată de către Serviciul F

cina Dentară " provin din activităţile proprii, din granturile câştigate şi contractele încheiate cu diverse ministere, agenţii, Academia Română sau diferiţi agenţi economici.inanciar-Contabil al U.M.F. Craiova.

Art. 15. Activitatea juridică va fi

asigurată de către Serviciul Juridic al U.M.F. Craiova.

Art. 16. Persoanele serviciilor financiar-contabile, juridice şi de personal care lucrează nemijlocit pentru "Centrul de Cercetare în Medicina Dentară " pot fi remunerate pentru activităţile prestate prin convenţie, din sursele proprii ale Centrului de Cercetare, prin hotărârea Consiliului de Conducere.

 

 

Capitolul IV

în Medicina Dentară"în Medicina Dentară " este format din:

Pentru activităţi specifice de consultanţă, expertiză şi consiliere, se poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu din ţară sau străinătate.

Art. 18. Personalul de cercetare este organizat în trei departamente:

şi Prevenţie Oro-Dentară;

 - Departamentul de Biomateriale;

 - Dep

artamentul de Reabilitare Orala Complexă.

Fiecare

Art. 19. Consiliul de Conducere poate mări numărul de departamente din centrul de cercetare sau numărul de cercetători dintr-un departament, în funcţie de priorităţile de cercetare interdisciplinară apărute.

Art. 20. Responsabilii contractelor de cercetare îşi vor fixa colectivul cu aprobarea Consiliului de Conducere al "Centrului de Cercetare în Medicina Dentară

departament este condus de un Şef de departament numit de Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " şi validat de Consiliul de Conducere.".

Art. 21. Responsabilitatea lucrărilor efectuate sau elaborate revine fiecărui cercetător şi departament de cercetare.

Art. 22. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

Capitolul V

Dispoziţii finale

Art. 23. Statutul "Centrului de Cercetare în

Medicina Dentară " a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Medicină Dentară din Craiova, din , şi a fost validat de către Senatul UMF Craiova în şedinţa din .

Art. 24. Decizia de înfiinţare a "Centrului de Cerce

tare în Medicina Dentară" aparţine Rectorului U.M.F. Craiova.

 

 

 - Departamentul de Diagnostic

 

Personalul "Centrului de Cercetare

Art. 17. Personalul de cercetare al "Centrului de Cercetare

- cadre didactice ale U.M.F. Craiova;

- cadre didactice asociate;

- doctoranzi.

 

Organizarea Centrului de Cercetare

Art. 5. Activitatea "Centrului de Cercetare

CENTRU DE CERCETARE IN MEDICINA DENTARA " sunt:
CENTRU DE CERCETARE IN MEDICINA DENTARA
CENTRU DE CERCETARE IN MEDICINA DENTARA

Art. 2. Centrul de Cercetare nu

Sediul Centrului de Cercetare se constituie în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară

"

Durata activităţii Centrului este nelimitată.

Actualizat la 08.09.2021, 18:30