Programa

Programa

 

FIŞA DISCIPLINEI

2013-2014

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

FARMACIE

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Farmacie

Denumirea disciplinei

MODELAREA CHIMICĂ ŞI PROIECTAREA MEDICAMENTULUI

Codul disciplinei

FAR 3209

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4

C

S

L

P

TOTAL

L

VI

DC

DO

1

-

-

-

1

15

1

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

AMZOIU EMILIA

Instituţia

UMF CRAIOVA

Catedra/Departamentul

Farmacie 1

Titlul ştiinţific

Doctor 

Gradul didactic

Şef lucrari

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale:

dobândirea noţiunilor esențiale pentru înţelegerea fenomenelor care au loc în timpul interacţiei (pro)medicament-ţintă biologică;

dobândirea de abilități de lucru necesare prelucrării datelor.

Obiective specifice

dezvoltarea unei baze științifice solide referitoare la concepte fundamentale privind sistemele biologice

accesibilitate fundamentată științific la realizări contemporane importante în domeniul farmaceutic prin dobândirea noțiunilor de bază ale tehnicilor QSAR

înțelegerea importanței interpretării corecte a rezultatelor obținute

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

Competenţe cognitive

La finalizarea studiilor, studentul va fi capabil să:

utilizeze adecvat noțiunile parcurse pentru înțelegerea fenomenelor fizico-chimice care se desfășoară în timpul interacției ligand – receptor;

ilustreze importanța metodelor QSAR în domeniul farmaceutic;

aibă atitudine critică, ştiinţifică şi eficientă în achiziţionarea şi folosirea informaţiei.

Competenţe tehnice sau profesionale

La finalul studiilor, studentul va avea următoarele competenţe tehnice sau profesionale:

- utilizarea adecvată a diferitelor programe de calculator;

- interpretarea corectă a rezultatelor obţinute în cadrul studiilor efectuate;

Competenţe afectiv-valorice

La finalul studiilor, studentul va avea următoarele competenţe afectiv-valorice:

conștientizarea importanței pregătirii continue, prin studii, documentări și cercetări proprii, pentru dezvoltarea capacităților profesionale aplicabile domeniului farmaceutic;

abilitatea de a consulta literatura de specialitate din multiple surse;

însuşirea şi utilizarea corectă a vocabularului specific disciplinei;

menţinerea unei atmosfere de lucru constructivă, lipsită de stres.

 

 

 

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

1 – Modelare 3-D

5 ore

    1.1. Modelare chimică şi interacţia ligand (medicament) - receptor biologic. Similitudinea structurală şi mimetismul molecular. Recunoaşterea de către receptor a ligandului, identificarea grupărilor farmacofore

1 oră

     1.2. Mecanismul producerii activităţii biologice şi afinitatea ligandului faţă de receptor. Antagonism

1 oră

     1.3. Modele fizico-chimice privind interacţia ligand – receptor (teoria ocupării, vitezei de legare (agonisti, antagonisti), modelul operaţional)

2 ore

     1.4. Descoperirea medicamentului cu ajutorul calculatorului (CADD - Computer Assisted Drug Design). Metode de docking (apropierea moleculelor şi calculul energiilor de interacţie în funcţie de orientarea acestora)

1 oră

2 - Modelare 4-D

6 ore

     2.1. Metode 3D-QSAR şi activitatea substanţelor medicamentoase. Principii generale ale QSAR. Cercetarea medicamentului

2 ore

2.2. Metode de validare (crossvalidation) şi valoarea predictivă a ecuațiilor Hansch. Ecuaţii de tip Hansch şi Kubinyi

1 oră

     2.3. Modelare moleculară. Legile și etapele modelării moleculare

1 oră

    2.4. Descriptori topologici, electrostatici, termodinamici şi cuantomoleculari (indici ai reactivităţii chimice, indici de formă moleculară)

1 oră

    2.6. Suprafeţe Connolly de hidrofobicitate şi de acces al solventului

1 oră

3 – Aplicaţii. Glosar de termeni QSAR, CADD. Analize QSAR privind activitatea sapoforică a edulcoranţilor, activitatea antivirală a unor medicamente, lipofilia substanţelor medicamentoase

4 ore

VII. BIBLIOGRAFIE

1. A. Chiriac, D. Ciubotariu, Z. Simon, „Relaţii cantitative Structură chimică – Activitate biologică (QSAR)“, Ed. Mirton, Timişoara, 1996.

2. Emilia Amzoiu şi Costinel Lepădatu, "Modelare Chimică şi Proiectarea Medicamentului", Ed. Sitech, Craiova, 2005.

3. http://hydra.vcp.monash.edu.au/modules/mod4/glossq.html

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

prelegere, explicație, conversaţie euristică, de reactualizare, de fixare și verificare, problematizare,

prezentare power point

Lucrari practice

problematizare, algoritmizare, conversaţie euristică, modelare și utilizare calculator

Studiu individual

studiul bibliografiei

 

IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

-

-

-

-

-

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

-

Laboratorul de chimie-fizică

Vineri

1100-1300

Șef lucr. Dr. Emilia Amzoiu

In funcție de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

-

Laboratorul de chimie-fizică

Vineri

1100-1300

Șef lucr. Dr. Emilia Amzoiu

In funcție de necesităţile studenţilor

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Oral

Scris + Oral

20 %

Lucrări practice

-

-

-

-

Examen

-

-

-

-

Verificare

-

-

Scris

80 %

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima vineri din fiecare lună,

orele 1100-1200

Laboratorul de chimie-fizică

Șef lucr. Dr. Emilia Amzoiu

                   

Data avizării în departament: 1 octombrie 2013

 

Şef de departament,

Croitoru Octavian

Coordonator program de studii,

Neamţu Johny

Titular disciplină,

Amzoiu Emilia

 

Actualizat la 08.09.2021, 20:00