Statut CMI

Statut CMI


Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
Facultatea de Medicină


STATUTUL CENTRULUI DE CERCETARE

 

CAPITOLUL I.
Denumirea, sediul, obiectivele şi activităţile centrului de cercetare.


Art.1. Denumirea centrului de cercetare.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr: 3373 din 10.03.1998 cu privire la înfiinţarea Centrelor de Excelenţă Ştiinţifică şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr: 3035 din 08.01.1999 cu privire la adoptarea "Metodologiei privind identificarea şi recunoaşterea centrelor de cercetare ştiinţifică în vederea acreditării ca centre de excelenţă", se constituie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină, catedra Histologie-Morfopatologie, centrul de cercetare cu denumirea: "CENTRUL PENTRU STUDII DE MORFOLOGIE MICROSCOPICĂ ŞI IMUNOLOGIE".


Art.2. Personalitate juridica. Centrul de cercetare nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Sediul centrului de cercetare se constutuie în cadrul disciplinei Histologie a Facultăţii de Medicină din Craiova, strada Petru Rareş nr.4, cod 1100.

Centrul pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie are dreptul la ştampilă proprie.

Durata activităţii centrului este nelimitată.


Art.3. Obiectivele centrului de cercetare.

În conformitate cu priorităţile politice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul reformei universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de cercetare şi dezvoltare, cu strategia proprie de dezvoltare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, principalele obiective ale "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" sunt:

- relansarea cercetării ştiinţifice universitare;

- realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;

- participarea la programe de cooperare internaţionale prin granturi de cercetare comune;

- extinderea schimbului de informaţii în domeniul medical;

- realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;

- formarea unor echipe de cercetători competitive;

- orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de mare actualitate;

- realizarea unui sistem de pregătirea continuă a corpului didactic şi a studenţiilor;

- dezvoltarea bazei materiale a UMF. Craiova;

- diseminarea cunoştinţelor acumulate în practica medicală.

Art.4. Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul centrului de cercetare:

- studii de cercetare fundamentală;

- cercetare aplicativă;

- cursuri de perfecţionare postuniversitară;

- realizarea unor contracte de cercetare cu diverse instituţii, sau intreprinderi;

- informare şi documentare în special pentru tinerii cercetători, doctoranzi sau medici rezidenţi;

- asistenţă medicală, explorări fucţionale şi biochimice contra cost pe baza unei convenţii cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, cu spitalele şi poloclinicile din Craiova, sau cu cabinetele sau policlinicile private;

- consultanţă şi expertizare;

- alte prestări servicii.


CAPITOLUL II.
ORGANIZAREA CENTRULUI

Art.4. Coordonarea activitatilor. Activitatea "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" este coordonată de un Consiliu de Conducere, format din:

1. Rectorul UMF. Craiova;

2. Decanul Facultăţii de Medicină

3. Directorul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

4. Şefii departamentelor de histologie, morfopatologie şi imunologie din cadrul centrului de cercetare.

5. Directorii contractelor de cercetare.

Directorul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" este şi preşedintele Consiliului de conducere.

Art.5. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere al "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie", cu excepţia Rectorului UMF Craiova şi a Decanului Facultăţii de Medicină se va realiza din 2 în 2 ani.

În situaţii excepţionale când unul din membrii Consiliului de Conducere nu-şi mai poate exercita funcţia şi obligaţiile (plecări în străinătate pe o durată mai mare de o lună, boală, deces), Consiliul de Conducere poate numi temporar un alt membru al departamentului în Consiliul de Conducere.

Art.6. Atribuţiile Consiliului de conducere. Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:

- stabileşte strategia ştiinţifică a centrului;

- aprobă raportul ştiinţific anual;

- face recomandări Consiliului Facultăţii de Medicină şi Senatului UMF. Craiova privind dezvoltarea sau diversificarea activităţii "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

- ia decizii privind folosirea şi gestionarea resurselor financiare;

- propune acordarea unor sporuri salariale sau premii unor membrii pentru realizări deosebite în activitate;

- elaborează politica de personal a centrului.

Consiliul se reuneşte în întâlniri ordinare sau extraordinare. Reuniunile ordinare au loc trimestrial iar cele extraordinare au loc la iniţiativa Directorului "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor centrului.

Art.7. Conducerea executivă a "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" este asigurată de către Directorul centrului, şefii de departamente ai centrului şi de directorii contractelor de cercetare.

Art.8. Rectorul UMF. Craiova numeşte Directorul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" pentru o perioadă de 2 ani. Numirea şefilor de departamente ai centrului este făcută de Directorul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" şi aprobată de Consiliul de Conducere al centrului prin vot secret. Directorii contractelor de cercetare fac parte de drept din Consiliul de Conducere al "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

Art.9. Conducerea executivă are următoarele atibuţii:

- Întocmeşte planul de activitate semestrial al centrului;

- ia hotărâri operative privind activitatea "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" în spiritul strategiei stabilite de Consiliul de Conducere;

- Întocmeşte bilanţurile contabile trimestriale;

- Întocmeşte raportul anual;

- propune angajări de personal prin contracte de muncă cu perioada determinată sau convenţii de colaborare.

- stabileşte necesarul de materiale şi dotări pentru toate departamentele de cercetare;

- propune operaţiuni financiare din conturile Centrului de Cercetare.

Activitatea membrilor conducerii executive este remunerată din veniturile proprii ale "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

CAPITOLUL III.
Sursele de finanţare a centrului de cercetare


Art.10. Activitatea "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" se desfăţoară prin finanţare de la UMF. Craiova, de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, sponsorizări, donaţii cât şi pe baza veniturilor proprii. în acest sens "Centrul pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" va dispune de conturi în lei şi valută alimentate din veniturile proprii.

Art.11. Veniturile "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" provin din activităţile proprii, din granturile câştigate şi contractele încheiate cu diverse ministere, agenţii, Academia Română, sau diferiţi agenţi economici, organisme interne sau internaţionale, realizate de membrii "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

Art.12. Dobândirea şi folosirea resurselor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza autonomiei universitare.

Art.13. Activitatea financiar-contabilă a "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" va fi asigurată de către serviciul financiar-contabil al UMF. Craiova.

Art.14. Activitatea juridică va fi asigurată de către serviciul juridic al UMF. Craiova.

Art.15. Persoanele serviciilor financiar-contabile, juridice şi de personal care lucrează nemijlocit pentru "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" pot fi remunerate pentru activităţile prestate prin convenţie, din sursele proprii ale centrului de cercetare, prin hotărârea Consiliului de Conducere al "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".


CAPITOLUL IV
Personalul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie"Art.16. Personalul de cercetare al "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" este format din:

- cadre didactice ale UMF din Craiova;

- cercetători cu studii superioare;

- personal auxiliar integrat în activitatea didactică;

- cadre didactice asociate;

- medici specialişti sau rezidenţi;

- doctoranzi şi studenţi;

Pentru activităţi specifice de consultanţă, expertiză şi consiliere, se poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu din ţară sau străinătate.

Art.17. Personalul de cercetare este organizat în trei departamente:

- histologie;

- morfopatologie;

- imunologie.

Fiecare departament este condus de un şef de departament numit de Directorul "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" şi validat de Consiliul de Conducere.

Art.18. Consiliul de Conducere poate mări numărul de departamente din centrul de cercetare sau numărul de cercetători dintr-un departament, în funcţie de priorităţile de cercetare interdisciplinară apărute.

Art.19. Responsabilii granturilor, a contractelor de cercetare şi a convenţiilor de prestaţii medicale şi vor fixa colectivul cu aprobarea Consiliului de Conducere al "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie".

Art.20. Responsabilitatea lucrărilor efectuate sau elaborate revine fiecărui cercetător şi departament de cercetare.

Art.21. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, conform legislaţiei în vigoare.CAPITOLUL V
Dispoziţii finale


Art.22. Aprobarea Statutului "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" se va valida de către Senatul UMF. Craiova.

Art.23. Decizia de înfiinţare a "Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie" aparţine Rectorului UMF. Craiova.

Actualizat la 29.01.2024, 13:30