Contractul semnat de doctoranzi

Contractul semnat de doctoranzi

 

Contractul de studii doctorale
Toţi beneficiarii proiectului finanţat din Fondul Social European au semnat un contract de studii doctorale, personalizat şi adaptat specificului celor două universităţi partenere în proiect, ale cărui capitole le prezentăm mai jos:
 
I. Obiectivele contractului
Prezentul contract este obligatoriu pentru toţi doctoranzii admişi la UMFCV la forma cu frecvenţă, finanţaţi prin contractului încheiat între IOSUD şi AM POS-DRU, proiect cu titlul "Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventa"-ID /88/1.5/S/52826
 şi conform Deciziei de înmatriculare privind înmatricularea doctoranzilor începând cu data de 01.10.2009 şi are ca scop asigurarea cadrului legal pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare ale IOSUD, doctorandului şi garantului acestuia, conform anexelor, în condiţiile solicitate de AM POS-DRU. În acest contract, prin program de studii doctorale se înţelege Programul de pregătire universitară avansată şi Programul de cercetare ştiinţifică. Contractul a fost completat prin act adiţional la solicitarea AMPOSDRU.
 
II. Părţile implicate în contract
      UMF Craiova, Doctorand, Conducatorul de doctorat si Garantul
 
III. Durata contractului
 
Prezentul contract este valabil începând cu 01.10.2009 până la 30.09.2012, perioadă ce cuprinde:
Programul de pregătire universitară avansată de un an;
Programul de cercetare ştiinţifică, inclusiv susţinerea tezei de doctorat (2 ani).
 
IV Planul de pregătire şi teza de doctorat
 
V. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din prevederile contractului de finanţare POSDRU/88/1.5/S/52826 încheiat între IOSUD şi AMPOSDRU completate după caz cu legislaţia în vigoare, din Carta UMF Craiova şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD UMF Craiova.
 
VI. Rezolvarea neînţelegerilor
 
VII. Dreptul de folosire a rezultatelor cercetării
 
VIII. Încetarea contractului
 
IX. Dispoziţii finale
 
X. Clauze speciale
 
ANEXE
 

Actualizat la 08.09.2021, 18:25